Pilootproject burn-out

Geschreven door Lexalert
Foto: Graeme Maclean  

In november 2018 start het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) met een pilootproject voor een begeleidingstraject voor werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out (stadium 1 of 2).

Welke werknemers komen in aanmerking?

De werknemer die van de voordelen van het begeleidingstraject wil genieten, moet zich overeenkomstig kandidaat stellen voor dit traject.

De werknemer moet :

 1. tewerkgesteld zijn
  1. ofwel in de sector financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen (sectie K 64 van NACE BEL 2008),
  2. ofwel in de sector ziekenhuizen of verpleeginstellingen met huisvesting ( sectie Q86.1 et Q87.1 van NACE BEL 2008);
    
 2. bedreigd worden door of in een vroeg stadium getroffen zijn door een syndroom van professionele uitputting ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico;
 3. nog steeds aan het werk zijn of arbeidsongeschikt sedert minder dan 2 maand.

Het pilootproject beoogt minimum 300 betrokkenen en is van toepassing voor maximum 1000 werknemers aangenomen na bevestiging van de diagnose.

Hoe ziet het begeleidingstraject eruit?

Het begeleidingstraject omvat :

 1. eén of twee sessies van bevestiging van de diagnose bij een burn-out begeleider;
 2. een begeleiding door de burn-outbegeleider die de volgende sessies bevat :
  1. twee tot vier sessies van "Stress en werkkliniek";
  2. één tot twee sessies van professionele heroriëntatie indien noodzakelijk;
  3. één tot twee opvolgingssessies bij het einde van het traject;
 3. drie individuele psycho-educatieve sessies die verzekerd kunnen worden door de burn-outbegeleider of de begeleider individuele sessies;
 4. maximum zeven facultatieve sessies van begeleiding via een psycho-lichamelijke en/of cognitief -gedragstherapeutische benadering door de begeleider individuele sessies.

De sessies houden meer bepaald een voorbereiding in van de betrokkene door de burn-outbegeleider op een contact met zijn professionele omgeving dat moet leiden tot een multidisciplinaire vergadering die toelaat om de arbeidssituatie te bespreken.

De burn-outbegeleider wordt belast met het initiatief voor deze vergadering en neemt contact op met de preventiedienst van de betrokkene.

Betaling kosten?

Fedris neemt de kosten ten laste van :

 • één of twee sessies om tot een diepgaande diagnose te komen voor een bedrag van 60 euro per sessie;
 • twee tot vier "Stress en werkkliniek" sessies voor een bedrag van 60 euro per sessie;
 • drie tot tien individuele sessies van het type psycho-educatief, psycho-emotioneel en cognitief gedragstherapeutisch voor een bedrag van 60 euro per sessie;
 • een multidisciplinaire vergadering, met inbegrip van de voorbereiding van de vergadering, de vergadering zelf binnen de onderneming en de redactie van een omstandig verslag waarvan het beheerscomité het model bepaalt, voor een bedrag van maximaal 650 euro, op voorlegging van een factuur en het omstandig verslag aan Fedris;
 • één of twee sessies ter opvolging, coördinatie of evaluatie van het begeleidingstraject voor een bedrag van 60 euro per sessie;
 • één of twee sessies van professionele heroriëntatie indien noodzakelijk voor een bedrag van 60 euro per sessie;µ
 • een eindverslag voor een bedrag van 60 euro;
 • de kosten voor de verplaatsingen tussen de verblijfplaats van de betrokkene en de plaats van de sessie. Het bedrag van de kilometervergoeding is, ongeacht het gebruikte vervoermiddel, gelijk aan het bedrag vastgesteld met toepassing van artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Deze vergoeding wordt toegekend tot maximum 1000 kilometer voor het geheel van het begeleidingstraject.

De bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

De aanvraag tot bevestiging

Om gebruik te maken van het begeleidingstraject moet de betrokkene een aanvraag tot bevestiging van de diagnose indienen bij Fedris door middel van een formulier waarvan het model bepaald wordt door het beheerscomité.

Dit formulier wordt gedateerd en ondertekend door de betrokkene en door de behandelend arts, of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Uiterlijk binnen de maand na de ontvangst van de aanvraag, onderzoekt Fedris of de betrokkene in aanmerking komt voor het begeleidingstraject en notificeert zijn beslissing met betrekking tot het uitvoeren van een diepgaande diagnose.

Als de beslissing positief is, leidt Fedris de betrokkene toe naar een burn-outbegeleider om de diepgaande diagnose uit te voeren. De betrokkene kiest die begeleider uit een lijst van begeleiders die vooraf werden geselecteerd door Fedris.

Na de diagnose stuurt de burn-outbegeleider een diagnoseverslag naar Fedris.
Indien de diagnose wordt bevestigd, moet dit verslag vergezeld worden van een aanvraag tot tenlastenneming door middel van een formulier waarvan het model bepaald wordt door het beheerscomité.

Na verificatie van de ontvangen documenten verzendt Fedris een beslissing tot tenlasteneming aan de betrokkene en de burn-outbegeleider.

Indien de diagnose niet wordt bevestigd, stelt de burn-outbegeleider in het diagnoseverslag een gepaste heroriëntatie voor en notificeert Fedris aan de betrokkene een beslissing dat hij niet kan genieten van een tenlasteneming door Fedris in het kader van dit pilootproject.

Fedris geeft de behandelend arts, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur psychosociale aspecten en, als de arbeidsongeschiktheid voortduurt na de periode van gewaarborgd loon, de adviserend-arts van de verzekeringsinstelling kennis van de aanvraag en de elementen.

Op het einde van het begeleidingstraject stuurt de burn-outbegeleider een eindverslag naar Fedris opgesteld op basis van een model bepaald door het beheerscomité.

Dit eindverslag wordt meegedeeld aan de betrokkene, de behandelend arts, de preventieadviseur- arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur psychosociale aspecten en, als de arbeidsongeschiktheid voortduurt na de periode van gewaarborgd loon, aan de adviserend-arts van de verzekeringsintelling.

Fedris selecteert de burn-outbegeleiders en de begeleiders van individuele sessies en sluit met hen een overeenkomst af waarin de modaliteiten van de samenwerking worden bepaald.

Fedris kan een einde stellen aan de samenwerking indien de modaliteiten niet worden nageleefd.

Een evaluatie van dit pilootproject wordt na twee jaar uitgevoerd.

Het pilootproject gaat ten laatste van start op 1 november 2018.

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk