Opnieuw een digitale sprong naar een efficiëntere, rechtvaardigere en toegankelijke justitie

Geschreven door Lexalert
Foto:   Chris Cook

Minister van Justitie Koen Geens blijft stappen zetten om justitie verder te digitaliseren: met een nieuw voorontwerp van wet zorgt Minister Geens voor een verdere stap in het spoor dat werd uitgetekend in de visienota “Court of the future”.  

Juridische basis voor gegevensbanken inzake het strafuitvoeringsregister: Sidis Suite, het Voorwaardenregister, en het Geïntegreerd Elektronisch Justitieel Opvolgingsdossier

Er wordt een verbeterd wettelijk kader gecreëerd voor gegevensuitwisseling in de strafuitvoeringsketen, aangepast aan de nieuwe privacy regelgeving. De wettelijke basis voor de gegevensbanken voor detentie (“Sidis Suite”) en vrijlating onder voorwaarden (“voorwaardenregister”) krijgen een update. Het voorontwerp voorziet verder in een kader voor digitale opvolging van strafrechtelijke procedures en uitspraken in het Geïntegreerd Elektronisch Justitieel Opvolgingsdossier. De gegevensbanken bakenen de verschillende aspecten van de strafuitvoering doelgericht af, en maken de evenwichtsoefening tussen privacy en veiligheid haalbaar.   

Kopiëren van strafdossier

Onlangs werd de reproductie van delen van gerechtelijke dossiers met behulp van smartphones en andere technologieën ter discussie gesteld. Om een ruime en uniforme toepassing van het recht op inzage van het strafdossier in alle griffies en parketten van het land te waarborgen, wordt de wetgeving verduidelijkt. Binnen het kader van het geheim van het onderzoek, en de daarmee gepaard gaande beperkingen, wordt voorzien dat kopiëren van het strafdossier door inzagegerechtigden met een smartphone of ander toestel mogelijk moet zijn.   

Informatisering van de collectieve schuldenregeling

Eerder in deze legislatuur werd de wettelijke basis in voor de inrichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregeling gecreëerd, een informaticaplatform dat het verloop van collectieve schuldenregelingen afhandelt. Dit voorontwerp van wet past de procedure van de collectieve schuldenregeling verder aan om deze efficiënter af te stemmen op een digitaal gevoerde procedure.  

Wijzigingen aan bestaande informaticaplatformen en aanduiding van authentieke bronnen

Er wordt een verificatiemechanisme uitgewerkt in het Gerechtelijk wetboek zodat digitaal ondertekende authentieke akten en procedurestukken van actoren van Justitie automatisch kunnen worden gevalideerd; een verdere stap naar een volledig elektronische procesgang.