Ontwerp Relancewet

Geschreven door Lexalert
Foto: reynermedia  

Wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, Kamer, DOC 54 2839/001

Deze week werd in de Kamer het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie neergelegd. Net zoals het ontwerp van programmawet (zie SoCompact nr. 45-2017) en het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake werk (zie SoCompact nr. 47-2017) bevat dit wetsontwerp belangrijke sociaalrechtelijke wijzigingen.

Wij vestigen alvast uw aandacht op:

  • opzeggingstermijnen: de opzeggingstermijn die de werkgever moet naleven wat de werknemers betreft die minder dan 6 maanden anciënniteit tellen, wordt aangepast,
  • uitzendarbeid: het nu geldende verbod op uitzendarbeid in bepaalde bedrijfstakken (verhuisondernemingen, meubelbewaring, binnenscheepvaart, bouw) wordt opgeheven,
  • interprofessionele opleidingsdoelstelling: de uiterste termijn voor het neerleggen van de cao’s die de opleidingsdoelstelling realiseren in de periode 2017-2018 wordt uitgesteld van 30 november 2017 naar 31 december 2017,
  • burn-out voorkomen: er wordt voorzien in een mogelijkheid tot financiering van projecten tot preventie van burn-out ingediend door paritaire (sub)comités en ondernemingen, met een gedeelte van de bijdrage bestemd voor de risicogroepen,
  • ‘deconnectie’ en gebruik van digitale communicatiemiddelen: de werkgever moet hierover in het comité voor preventie en bescherming op het werk overleg plegen,
  • starterjobs voor jongeren: de werkgever krijgt de mogelijkheid het loon van een nieuwe werknemer van minder dan 21 jaar en zonder werkervaring, te verminderen, maar is dan verplicht bovenop het loon een forfaitaire toeslag te betalen die is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing,
  • ‘verenigingswerk’ en ‘occasionele diensten tussen burgers’: de toevoeging aan het sociaal recht van twee figuren waarmee onder bepaalde voorwaarden onbelast kan bijverdiend worden door het verrichten van activiteiten die niet onder de Arbeidsovereenkomstenwet en de andere belangrijkste beschermingsregels van het sociaal recht vallen, en waarop noch de socialezekerheidsregeling van de werknemers, noch de socialezekerheidsregeling van de zelfstandigen van toepassing is.

Na goedkeuring van het wetsontwerp komen wij hierop terug.