Onroerende voorheffing voor uw gezinswoning voortaan anders in Brussel

Geschreven door Dhr. Dominique Berteloot, Alaska, www.alaska-group.eu

Vanaf 1 juni zou de Vlaamse regering een streep trekken door het zgn. klein beschrijf in welk geval een woning met een kadastraal inkomen van niet meer dan 745 euro verlaagde registratierechten kan genieten. Op vlak van de onroerende voorheffing – uw grondlasten - blijft dat grensbedrag in Vlaanderen wel behouden voor een zgn. bescheiden woning waarbij de onroerende voorheffing verminderd wordt. In Brussel is op dat vlak wel het een en ander gewijzigd. We geven een kort overzicht.

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting die u jaarlijks moet betalen op al uw onroerende goederen die u resp. in Vlaanderen, Brussel en Wallonië bezit. De belasting wordt berekend op het zgn. kadastraal inkomen van uw woning, dat jaarlijks geïndexeerd wordt. In bepaalde gevallen krijgt u wel een vermindering van de onroerende voorheffing, zoals wanneer u kinderen ten laste heeft, voor zover die dan recht geven op kinderbijslag. Heeft uw woning een kadastraal inkomen van niet meer dan 745 euro, dan krijgt u in Vlaanderen voor uw zgn. bescheiden woning een vermindering van 25%. Daarbij wordt wel rekening gehouden met alle onroerende goederen die u in Vlaanderen bezit. Heef u bv. twee panden met een kadastraal inkomen van elk 700 euro, dan krijgt u dus geen vermindering vermits u in totaliteit boven die 745 euro zit. Tenslotte worden er ook nog vermindering toegekend voor energiezuinige woningen en voor gehandicapte personen.

Ook in Brussel bestaat een vermindering van 25% voor een bescheiden woning, zij het nu wel dat vanaf dit jaar daarbij rekening wordt gehouden met de panden die u in het Brusselse gewest bezit, terwijl tot voor kort in dit verband naar al uw onroerende goederen in België gekeken werd. Op zich goed nieuws, maar er is wel een serieuze beperking. Het moet nl. gaan om het enige onroerende goed dat u in het Brusselse gewest bezit, dit in tegenstelling tot in Vlaanderen. In Vlaanderen mag u immers twee panden bezitten, zolang dat u het kadastraal inkomen daarvan in totaliteit, dus voor de twee panden tezamen, onder 745 euro blijft. Voor de volledigheid geven we nog mee dat de vermindering in het Brusselse gewest kan oplopen tot 50% gedurende 5 jaar vanaf het eerste jaar waarvoor de onroerende voorheffing verschuldigd is, voor zover het gaat om een nieuwe woning, waarvoor u geen premie ontving voor de bouw of de aankoop ervan.

Lees ook: Handelshuurhernieuwing en ‘op dezelfde wijze’: het Hof van Cassatie volhardt in formalisme

De belastingvermindering voor gehandicapte personen wordt in Brussel vanaf dit jaar ook opgetrokken van 10% naar 20%. Ook voor kinderen ten laste krijgt u vermindering, tenminste als uw gezin minstens twee kinderen telt die recht geven op kinderbijslag. U krijgt dan 10% vermindering voor elk kind en 20% voor elk gehandicapt kind. Het kind wordt vermoed deel uit te maken van het gezin waar het gedomicilieerd is. Bij niet meer samenlevende ouders, kan dus slechts één ouder aanspraak maken op de vermindering, maar daar werd een mouw aangepast. Elke ouder krijgt nu een proportionele vermindering in functie van de periode gedurende elke ouder het kind huisvest. Die vermindering gebeurt echter niet automatisch en moet aangevraagd worden bij het Brusselse gewest.