Omzetting Boekhoudrichtlijn in Belgisch recht

Geschreven door Lexalert
Foto: openDemocracy  

De wet van 18 december 2015 zet de Boekhoudrichtlijn om. Ze wijzigt o.a. het Wetboek van Vennootschappen en het Wetboek van Economisch Recht.

De wet zet de Richtlijn 2013/34/EU in de nationale wetgeving om. De deadline voor omzetting was 20 juli 2015.

De wet vermindert de administratieve lasten voor kmo’s, mits behoud van de verplichting tot publicatie van de jaarrekening, maar behoudt, het only once-principe indachtig, tegelijkertijd ook dat de beschikbaarheid van bepaalde nuttige informatie.

Naar aanleiding van de omzetting van de Richtlijn worden onder meer de drempels voor de kleine vennootschappen en voor de verplichting tot opstelling van de geconsolideerde jaarrekening gewijzigd, een nieuwe subcategorie van de kleine vennootschappen, m.n. de micro-vennootschappen ingevoerd, de toelichtingsvereisten voor kleine vennootschappen vereenvoudigd, en een aantal nieuwe verplichtingen ingevoerd inzake het verslag van betalingen aan overheden.

Naast de wijzigingen die worden aangebracht in het Wetboek van Vennootschappen, vereist de omzetting van de Richtlijn ook de aanpassing van diverse andere Belgische regelgevingen, zoals het Wetboek van economisch recht, de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid, de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, het Koninklijk Besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel en het Koninklijk Besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen.

De wijzigingen die worden aangebracht in het Wetboek van Vennootschappen en het uitvoeringsbesluit impliceren een aantal gevolgen die minder opportuun worden geacht.

►Lees ook: Jaarrekeningen - Wijzigingen kleine vennootschappen en invoering microvennootschappen

Teneinde deze minder opportune gevolgen te vermijden, worden in de wet van 18 december 2015 aanpassingen voorgesteld met betrekking tot:

  • de informatie die wordt meegedeeld aan de algemene vergadering van kleine vennootschappen die een ondernemingsraad hebben,
  • de neerlegging van de sociale balans bij de Nationale Bank van België door kleine vennootschappen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen.

Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om in het Wetboek van Economisch Recht een bepaling op te nemen teneinde de toepassing te verduidelijken van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de jaarrekening en het jaarverslag op bepaalde ondernemingen die niet geviseerd worden door het Wetboek van Vennootschappen.

Lees de volledige tekst van de wet van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad