Omzendbrief - Overheidsopdrachten en verzekeringen

Geschreven door Lexalert
Foto: borosjuli  

In het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2019 verscheen de omzendbrief over "De verplichte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten" uitgaande van minister Liesbeth Homans.

De nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten zijn op 30 juni 2017 in werking getreden. Elke dienstverlening waarop provinciale en lokale besturen een beroep doen, is onderworpen aan een correcte toepassing van die regelgeving. Zo kunnen ook verzekeringsovereenkomsten pas worden afgesloten na het voeren van een overheidsopdrachtenprocedure die periodiek en in principe om de 4 jaar moet worden herhaald.

Verzekeringen vormen voor provinciale en lokale besturen een belangrijke en jaarlijks terugkerende uitgave die de drempelbedragen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten vaak ruimschoots overschrijden. Elke provincie, elke gemeente en elk OCMW heeft immers een arbeidsongevallenverzekering, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een brandverzekering, een autoverzekering, .... Het correct gebruik van de wetgeving overheidsopdrachten laat de aanbestedende overheid vaak toe betere prijzen en voorwaarden te bedingen.

Uit het globaal rapport `Aankoop- en Contractbeheer van Leveringen en Diensten' van Audit Vlaanderen van februari 2017 (zie http://www.auditvlaanderen.be/globale-rapporten) blijkt dat de markt voor verzekeringen (veel) te weinig wordt bevraagd door de lokale besturen. Zo werd bij vijftien van de twintig door Audit Vlaanderen geauditeerde besturen vastgesteld dat de mededinging niet of nauwelijks speelde op het vlak van verzekeringen. Daarnaast laat volgens het rapport van Audit Vlaanderen ook het contractbeheer veelal te wensen over. De meeste geauditeerde lokale besturen blijken volgens dat rapport zelfs geen overzicht te hebben van hun lopende contracten, waardoor ze onvoldoende op de hoogte zijn van overeengekomen prijzen en voorwaarden. Ook het tijdig vernieuwen van contracten komt daardoor in het gedrang.

Ik wil er in dit verband overigens ook op wijzen dat op de webstek van het Agentschap Binnenlands Bestuur ( http://www.binnenland.vlaanderen.be ) reeds geruime tijd een typebestek beschikbaar is voor de lokale en provinciale besturen voor de aanstelling van een consultant, die de bestaande verzekeringsportefeuille van het bestuur moet doorlichten en het bestuur moet begeleiden bij het voeren van een nieuwe overheidsopdrachtenprocedure.

Provinciale en lokale besturen kunnen voor verzekeringsovereenkomsten ook gebruik maken van de mogelijkheid om verzekeringsproducten af te nemen bij aankoopcentrales. Dat biedt als voordeel dat aanbestedende overheden die een beroep doen op een aankoopcentrale, vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Ik reken er op dat alle lokale en provinciale besturen de wetgeving overheidsopdrachten correct en loyaal zullen naleven bij het afsluiten van hun verzekeringen. Ik verzoek u om in het volgende nummer van het Bestuursmemoriaal de datum van de publicatie van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad te vermelden.

Volledigheidshalve bezorg ik deze omzendbrief rechtstreeks aan alle gemeente- en OCMW-besturen. Deze omzendbrief kan ook geraadpleegd worden via het internet op het volgende adres: http://www.binnenland.vlaanderen.be.