Omgevingsvergunning – Kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen en provinciale omgevingsambtenaar

Geschreven door Lexalert
Foto: Mario Mancuso  

Op 23 februari 2017 trad de regeling met betrekking tot de omgevingsvergunning in werking. Uiterlijk 1 januari 2018 traden alle gemeenten tot deze nieuwe regeling toe.

Ondertussen werden een aantal wijzigingen en uitbreidingen doorgevoerd aan deze regeling, die echter nog verdere uitwerking behoeven.

Het besluit van 8 maart 2018 heeft deze verdere uitwerking tot doel, samen met een aantal technische aanpassingen en verduidelijkingen.

1. Uitbreiding met omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Het Omgevingsvergunningendecreet, van kracht sinds 23 februari 2017, is een procedureel kaderdecreet voor een geïntegreerde vergunningsprocedure waarin zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van een voorgenomen project beoordeeld worden volgens een geïntegreerde vergunningsprocedure.

De vergunnings- en meldingsplicht op het vlak van stedenbouw en milieu blijven inhoudelijk geregeld in de VCRO en het DABM.

Met het decreet van 15 juli 2016 werd de procedure voor het bekomen van een socio-economische vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunningenprocedure. Hierdoor is er geen sprake meer van aparte vergunningsprocedures in het geval een handelsvestiging onder de verschillende wetgevingen valt. Het aanvragen en beoordelen van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten verloopt dan ook via de procedures, opgenomen in het Omgevingsvergunningendecreet (4).

Het Omgevingsvergunningenbesluit dient te worden aangepast om rekening te kunnen houden met de doorgevoerde integratie van de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten in de omgevingsvergunning.

2. Uitbreiding met omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen

Bij de opmaak van het decreet van 8 december 2017 werd onderzocht of er, naast de socio-economisch vergunning/omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten, nog andere vergunningen waren die geïntegreerd konden worden in de omgevingsvergunning. Het resultaat hiervan was de integratie van de vergunning voor het wijzigen van vegetaties of kleine landschapselementen (5).

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties, graslanden, loofbossen en houtachtige beplantingen.

Kleine landschapselementen zijn lijn- of puntvormige elementen, met inbegrip van de bijhorende vegetaties, waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen en die deel uitmaken van de natuur. Voorbeelden zijn bermen, bomen, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen.

De integratie van de vergunning voor het wijzigen van vegetaties of kleine landschapselementen in de procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, waarbij het decretale kader werd geregeld bij decreet van 8 december 2017, vereist echter aanpassingen aan het Omgevingsvergunningenbesluit, vooraleer deze integratie ook effectief in werking kan treden.

3. Provinciale omgevingsambtenaar

Het Omgevingsvergunningendecreet voorziet de figuur van gewestelijke en gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze ambtenaren moeten gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu in zich verenigen.

De figuur van de provinciale omgevingsambtenaar werd hieraan toegevoegd door het decreet van 8 december 2017. Ook deze ambtenaren zullen over een bepaalde graad van expertise moeten beschikken.

Daarnaast kunnen een aantal taken, die initieel in het Omgevingsvergunningenbesluit toegewezen waren aan een door de deputatie gemachtigde persoon nu toegewezen worden aan deze provinciale omgevingsambtenaar.

Gehanteerde afkortingen :

  • DABM : het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, Belgisch Staatsblad van 3 juni 1995
  • decreet van 21 oktober 1997 : het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, Belgisch Staatsblad van 10 januari 1998
  • decreet van 15 juli 2016 : het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, Belgisch Staatsblad van 29 juli 2016
  • decreet van 8 december 2017 : het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, Belgisch Staatsblad van 20 december 2017
  • Omgevingsvergunningenbesluit : het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, Belgisch Staatsblad van 23 februari 2016
  • Omgevingsvergunningendecreet : het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2014
  • VCRO : de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Lees de volledige tekst van het besluit van 8 maart 2018 van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving