Nieuwe vragen en antwoorden in FAQ RVA (versie 06.04.2020)

Geschreven door

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening publiceerde op 6 april 2020 een FAQ betreffende het coronavirus. Onderaan vindt U een link naar het PDF bestand. 

In welke gevallen is er sprake van overmacht?

In welke gevallen kan overmacht worden ingeroepen op basis van de sector van tewerkstelling?

Kunnen winkels die door de opgelegde maatregelen moeten sluiten hun werknemers tijdelijk werkloos stellen?

Kunnen de werkgevers die evenementen annuleren hun werknemers tijdelijk werkloos stellen?

Kan er tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd voor een contract dat al getekend is maar nog niet is aangevat?

Kunnen er bedrijven hun werknemers tijdelijk werkloos stellen indien er te weinig werk is door de coronacrisis?

Een bedrijf moet de productie stopzetten omdat e minimumbezetting om de productie draaiende te houden niet meer bereikt is wegens ziekte, medische quarantaine, gebrek aan kinderopvang... Kan tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd voor de werknemers die hierdoor niet tewerkgesteld kunnen worden?

Kunnen bedrijven hun werknemers tijdelijk werkloos stellen indien ze de opgelegde sanitaire maatregelen niet kunnen aanbieden?

Kunnen toeleveranciers hun werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht indien deze door de sluiting van een klant niet tewerkgesteld kunnen worden?

Kunnen werkgevers die afhankelijk zijn van een toeleverancier die niet meer kan leveren wegens de coronacrisis hun werknemers tijdelijk werkloos stellen weegens overmacht?

Moet overmacht gelden voor het volledige bedrijf? Een winkel die niet viel onder de verplichte sluitingsmaatregelen die van toepassing waren sinds 14 maart 2020 heeft zijn winkel vrijwillig gesloten tussen 14 maart en 17 maart. Kunnen de werknemers tijdelijk werkloos worden gesteld in dedze periode?

Tewerkstelling bij een werkgever die de werknemer een verplichte opleiding laat volgend bij een derde die moet sluiten?

Tewerkstelling in een rijschool?

Tewerkstelling bij een aannemer/werkgever die van de klant niet meer mag werken op de werf of bij hem thuis?

In welke gevallen kan vermacht worden ingeroepen op basis van medische redenen voor werknemers die niet ziek zijn maar toch niet kunnen werken?

Een quarantainemaatregel van de overheid ten aanzien van een individuele werknemer?

Een werknemer wordt naar huis gestuurd door de bedrijfsarts?

Een werknemer heeft een attest van zijn huisarts waaruit blijkt dat hij niet mag werken?

Kan een risicopatiënt tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht indien hij een attest van de huisarts kan voorleggen waaruit blijkt dat hij niet mag gaan werken uit vrees voor besmetting?

Een werkgever wil werknemers preventief naar huis sturen?

De werkgever is zelf besmet?

Een klant van de werkgever roept medische redenen in?

Specifieke gevallen?

Er is in de scholen een kinderopvang voorzien?

Kunnen begeleiders van naschoolse kinderopvang, administratief en kaderpersoneel die in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst tijdelijk werkloos gesteld worden odmat er door de opschorting van de lessen in de scholen, geen of bijna geen kinderen meer komen?

Een tandarts vraagt tijdelijke werkloosheid aan voor zijn tandartsassistent omdat, door een gebrek aan medisch materiaal (o.a. mondmaskers), op bevel van de Beroepsvereniging van tandartsen, enkel nog maar dringende hulp mag verleend worden. Kan dit?

Er zijn een aantal werknemers tijdelijk werkloos in een bepaalde functie. Kan er een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten worden voor de uitvoering vanhetzelfde werk?

In welke gevallen is er sprake van economische redenen?

War zijn economische redenen en wat is het verschil met overmacht?

Wat als er sprake is van economische redenen én van overmacht (gelijktijdig of na elkaar)?

Wat als er al een mededeling is van economische redenen en er zich plots overmacht voordoet?

De Ministerraad heeft op 20 maart een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid (TW) aangenomen. Wat gebeurt er nu met ondernemingen met een lopende regeling van tijdelijke werkloosheid om economische redenen?

U wenst uw bedienden tijdelijk werkloos te stellen wegens economische oorzaken en u heeft reeds een aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden ingediend bij de Minister. Kunt u uw bedienden al tijdelijk werkloos stellen in afwachting van de erkenning door de Minister?

Kan men economische redenen en overmacht gedurende eenzelfde periode combineren?

Ik heb als werkgever nog nooit tijdelijke wekrloosheid ingevoerd?

Mijn ebdrijf ondervindt de geovlgen van de coronapandemie? Kan ik tijdelijke werkloosheid invoeren?

Overmacht? Wat moet ik doen?

De reden van overmacht melden aan de RVA?

Een controleformulier C3.2A afleveren aan uw werknemer

Een aangifte 'ASR scenario 5' verrichten

Economische redenen? Wat moet ik doen?

Voor arbeiders of voor bedienden?

Welke regelingen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen bestaan er?

Het voldoen aan de 'preliminaire voorwaarden' voor bedienden

De schorsing om economische redenen aankondigen aan de RVA

De eerste dag van effectieve tijdelijke werkloosheid melden aan de RVA

Een controleformulier C3.2A afleveren aan uw werknemer

Een aangifte 'ASR2' verrichten

Op het einde van elke kalendermaand een aangifte 'ASR5' verrichten

Specifieke tewerkstellingssituaties?

Ik ben statutair. Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?

Ik ben contractueel bij een overheidsdienst. Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ignevoerd?

Ik ben een zelfstandige of ik werk in een vrij beroep advocaat, notaris, architect...) Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?

Ik werk met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die afloopt. Als de overeenkomst aansluitend wordt verlengd, kan er dan tijdelijke werkloosheid worden ignevoerd voor mij?

Ik werk in het kader van een evrvangingsovereenkomst die wordt "verlengd". Kan er dan tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd voor mij?

Ik werk met twee verschillende overeenkomsten bij twee verschillende werkgevers? Kan ik tijdelijk worden gesteld bij één van de  twee werkgevers?

Ik ben een uitzendkracht. Kan er voor mij tijdelijke wekloosheid worden ingevoerd?

Kan ik als werknemer van een dienstenchequebedrijf tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht?

Ik werk via een dienstenchequebedrijf bij verschillende klanten. Bij één klant kan er niet gewerkt worden, bij de/een andere wel? Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?

Ik werk in loondienst tijdens een periode van verlof zonder wedde in het onderwijs. Kan ik tijdelijk werkloos worden gesteld tijdens deze tewerkstelling in loondienst?

Ik werk in een flexi-job. Kan ik tijdelijk werkloos worden gesteld?

Ik ben een stagiari in beroepsopleiding? Kan ik tijdelijk werkloos worden gesteld?

Ik volg een alternerende opleiding. Kan ik tijdelijk werkloos worden gesteld?

Ik ben grensarbeider. Kan ik in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst?

Ik ben grensarbeider? Ik heb een arbeidsovereenkomst in Frankrijk en een andere in België. Heb ik recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid in België?

Ik val onder een buitenlandse socialezekerheeidsregeling. Kan ik een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen?

Ik val onder de regeling van de Overzeese Sociale Zekerheid. kan iktijdelijk werkloos worden gesteld?

Ik ben een student. Kan ik tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht?

Ik werk in de non-profitsecor. Kan ik tijdelijk werkloos gesteld worden?

Kan ik als werknmer tewerkgesteld in een beschutte werkplaats, sociale werkplaats, maatwerkbedrijf tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht?

Kan ik als betaalde sportbeoefenaar tijdelijk werkloos gesteld worden?

Kan ik als werknemer art. 60 §7 (die via het OCMW ter beschikking wordt gesteld van gebruikers die hun werknemers tijdelijk werkloos stellen ingevolge de coronacrisis) ook tijdelijk werkloos worden gesteld? Wie voert de formaliteiten uit?

 

 

 

Volg het on demand seminarie Gratis webinar – FAQ Coronavirus en HR-beleid - UPDATE met Emmanuel WAUTERS

Wat moet ik als werknemer doen om uitkeringen aan te vragen?

Moet ik eerst een aantal arbeidsdagen gewerkt hebben vooraleer ik tijdelijk wekrloos kan worden gesteld?

Moet ik eerst mijn overuren opnemen vooraleer ik tijdelijk werkloos kan worden gesteld?

Moet ik eerst mijn verlof opnemen vooraleer tijdelijk te kunnen worden gesteld wegens overmacht?

Hoe moet ik uitkeringen aanvragen? 

Wat gebeurt er nadien?

Zal er met mijn periodes van tijdelijke werkloosheid rekening worden gehouden bijnde berekening van mijn toelaatbaarheid tot volledige werkloosheid?

!! Lees de richtlijnen hierna indien u wenst te werken of om te weten wat uw verdere verplichtingen zijn tijdens uw werkloosheid

Hoeveel bedraagt mijn uitkering als tijdelijk werkloze?

Hoevele bedraagt mijn uitkering tijdelijke werkloosheid?

In welke gevallen wordt het bedrag van mijn uitkering verhoogd?

Kan mijn werkgever een toeslag betalen boven de verhoogde werkloosheidsuitkering?

Kan mijn werkgever me extralegale voordelen (bedrijfswagen, gsm...) blijven toekennen als ik uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvang?

Mag ik werken tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid?

Kan ik tijdens mijn tijdelijke werkloosheid een nieuwe tewerkstelling aanvatten?

Kan ik tijdens mijn tijdleijke wekrloosheid reeds eerder uitgeoefend bijberoep verder uitoefenen?

Kan het voordeel 'Springplank zelfstandige', om tijdens de uitoefening van een nevenactiviteit als zelfstandige gedurende 12 maanden het recht op werkloosheidsuitkeringen te behouden, worden verlengd door de moeilijkheid om de activiteit uit te oefenen tijdens de coronacrisis?

Mag ik gedurende de periode dat ik tijdelijk werkloos gesteld wordt als gevolg van het coronavirus een felxi-job uitoefenen?

Kan ik als tijdeelijk wekrloze activiteiten als vrijwilliger verrichten, met behoud van mijn uitkeringen?

Kan ik tijdens mijn tijdelijke werkloosheid werken als vrijwillige brandweerman, als vrijwilliger van de civiele bescherming of vrijwillige ambulancier, met behoud van mijn uitkeringen?

Ik ben tidjelijk werkloos. Kan ik mantelzorger zijn?

Wat zijn mijn verplichtingen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid?

Moet ik in het bezit zijn van een controleformulier C3.2A?

Geldt de vrijstelling voor de controlekaarten ook voor de werknemers uit de bouwsector?

Ik ontvang een pensioen. Kan ik uitkeringen tijdelijk werkloze ontvangen?

Kan ik uitkeringen tijdelijke wekrloosheid krijgen wanneer ik ziek ben?

Kan ik uitkeringen tijdelijke wekrloosheid krijgen tijdens een periode waarin ik ben uitgesloten van het recht op uitkeringen?

Ik heb mijn prestaties verminderd in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Mag ik die uitkering cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid?

Kan ik mijn periode van loopbaannderbreking/tijdskrediet voortijdig stopzetten?

Indien ik zou worden opgezegd, wordt mijn opzeggingstermijn dan geschorst gedurende een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Mag ik werken?

Specifieke vragen over de procedure

Kunnen arbeiders die bij overeenkomst als bedienden worden beschouwd om economische redenen tijdelijk werkloos worden gesteld in het stelsel voor arbeiders?

Kan men afwijken van de aangiftetermijn voor overmacht - te "vroege" aangifte? Problematiek die zich voornamelijk in de horeca stelt

Kan overmacht al vanaf vrijdag 13 maart 2020 worden ingeroepen?

Bijvoorbeeld voor etablissementen die al op vrijdagavond 13 maart sloten, zoals een discotheek?

Een onderneming die valt onder de 'lockdown' wil tijdelijke werkloosheid wegens overmacht invoeren tot een einddatum gelegen na 19 april 2020. Kan dit?

In bepaalde vormen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen dient er na een schorsing een verplichte werkweek te worden ingevoerd? Kan hiervan worden afgeweken? 

Wat met werkgevers die reeds gebruik maken van de regeling schorsing bedienden en waarvan het krediet voor 2020 (16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke schorsing) bijna uitgeput is? Voorziet men een uitbreiding van het krediet door het coronavirus?

De invloed van tijdelijke werkloosheid op het arbeidsrecht en op andere takken van de sociale zekerheid

Heb ik recht op loon voor de feestdag die valt in een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Telt tijdelijke werkloosheid mee voor het bepalen van het vakantiegeld en het aantal dagen vakantie?

Varia

Wat indien een onthaalouder die aangesloten is bij een erkende dienst voor opvang en die geen kindjes kan opvangen?

Ik ben een deeltijdse werknemer. Ik moet mijn controleformulier C3-Deeltijds laten valideren door de gemeente, maar de loketten zijn gesloten. Wat moet ik doen?

Ik heb mijn werk verlaten om een opleiding te starten, gevolgd door een tewerkstelling. Die tewerkstelling gaat niet door wegens de coronacrisis. Wat nu?

Zal de RVA de voordelen toekennen die gekoppeld zijn aan een (individuele) beroepsopleiding (I)BO die gestart is na 13 maart 2020?

De opleiding die ik in samenspraak met de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling volg, is opgeschort. Kan ik mijn werkloosheidsuitkeringen behouden?

Kan een werknemer die na afloop van een individuele beroepsopleiding (IBO) in dienst treedt bij de werkgever tijdelijk werkloos worden gesteld?

Ik heb een attest nodig voor mijn bank om uitstel van betaling te kunnen krijgen van een lening?

Ik kan als tijdelijk werkloze gebruik maken van bepaalde voordelen die door de verschillende overhende worden toegekend. Moet ik daarvoor een attest hebben?

Lees hier de volledige FAQ met antwoorden