Nieuwe richtlijnen en modelattest voor zgn. taxshelter

Geschreven door Dominique Berteloot, Alaska, www.alaska-group.eu
Foto: Daniel Juřena  

Natuurlijke personen die geld inbrengen in een startende of groeiende KMO kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering in de personenbelasting ontvangen, ook wel gekend als de zgn. taxshelter. De FOD Financiën heeft eind januari 2020 een bericht gepubliceerd omtrent de formaliteiten die in dit verband nageleefd moeten worden, althans wat de investering in een startende kmo betreft, mede gelet op het nieuwe vennootschapsrecht dat sinds 1 mei 2019 van kracht is.

Belastingvermindering

Wie nieuwe aandelen verwerft in een startende of groeiende onderneming (groeibedrijf) kan rekenen op een belastingvermindering in zijn privéaangifte. In het eerste geval gaat het om een geldelijke inbreng in de loop van de eerste vier jaar van een kleine onderneming, terwijl het bij een groeibedrijf gaat om een geldelijke inbreng in een kleine onderneming van meer dan vier en ten hoogste tien jaar oud met minstens 10 voltijds equivalenten aan personeel en die wordt gekenmerkt door een voldoende groei qua omzet of personeelsbestand (minstens 10% per aanslagjaar). Het kan in beide gevallen zowel gaan om een rechtstreekse investering (al dan niet via een crowdfundingplatform) in nieuwe aandelen, dan wel onrechtstreeks via o.m. het inschrijven op nieuwe beleggingsinstrumenten met behulp van een crowdfundingplatform uitgegeven door een financieringsvehikel. De belastingvermindering bedraagt 30% (kleine vennootschap) of 45% (microvennootschap) van de inbreng, en bedraagt steeds 25% als het om inbreng in een groeiende onderneming gaat.

Volg op 18 december 2020 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (DEC 2020) met Roel VAN HEMELEN

Startende vennootschap

Wat de investering in een startende vennootschap betreft heeft de FOD Financiën nieuwe richtlijnen uitgevaardigd. In de eerste plaats benadrukt de fiscus nogmaals dat de investeerder noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks bestuurder mag zijn in de startende vennootschap, maar tegelijk wijst zij ook op een versoepeling. Het is toegelaten dat de investeerder na zijn geldelijke inbreng wel bestuurder in de startende vennootschap mag worden, althans voor zover de bestuurder voor het uitoefenen van zijn/haar bestuurdersmandaat geen vergoeding ontvangt gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen. De inbreng mag sowieso niet meer bedragen dan 30% van het kapitaal.

►Lees ook: Nieuwe circulaire aftrek risicokapitaal

Voorwaarden

Om de belastingvermindering te krijgen moeten er wel een aantal voorwaarden nageleefd worden. Zo moet de startende vennootschap in het jaar van de verwerving van de nieuwe aandelen een document uitreiken waarin zij o.m. bedrag van de investering vermeldt. Te rekenen vanaf het jaar volgend op jaar van verwerving van de aandelen, moet er gedurende vier opeenvolgende jaren vóór 31 maart ook een document uitgereikt worden waarin o.m. bevestigd wordt dat de investeerder nog steeds in het bezit is van de aandelen op 31 december van het aanslagjaar. De fiscus benadrukt nog eens in haar bericht dat deze documenten sinds 1 januari 2020 aan hem elektronisch moeten bezorgd worden per e-mail of via Belcotax-on-Web. In het bericht van de fiscus is tevens een nieuwe modelattest voor startende vennootschappen toegevoegd, nl. attest 281.85. Het gaat hier om een modelattest dat weliswaar niet verplicht te gebruiken is.