Nieuwe regels Vlaamse opleidingscheques vanaf 1 september 2019

Geschreven door Lexalert

Het besluit van 17 mei 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers verscheen in het Staatsblad van 27 augustus 2019. Het voert het decreet van 29 maart 2019 betreffende de opleidingscheques voor werknemers uit.

Welke opleiding?

De werknemer kan met een opleidingscheque de directe opleidingskosten betalen van een opleiding van een geregistreerde opleidingsverstrekker die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof.

Registratie van opleidingsverstrekkers

Een opleidingsverstrekker wordt geregistreerd als hij aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

1° de opleidingsverstrekker voldoet aan de voorwaarden die de minister bepaalt. De minister bepaalt die voorwaarden met het oog op de kwaliteitsbewaking van de dienstverlener en de geldigheidsduur van de registratie;

2° de opleidingsverstrekker is geregistreerd om opleidingen te geven in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten;

3° de opleidingsverstrekker die op 31 augustus 2019 door de VDAB geregistreerd is als opleidingsverstrekker voor opleidingscheques.

De minister bepaalt de procedure en de aanvullende voorwaarden voor de registratie van de opleidingsverstrekkers, vermeld in paragraaf 2, en de weigering, schorsing en uitsluiting van de dienstverleners.

De minister bepaalt de verplichtingen van de dienstverleners voor de communicatie over de draagwijdte van de registratie.

Maximumbudget

Een werknemer kan, binnen de perken van het begrotingskrediet dat daarvoor bestemd is, per schooljaar voor maximaal tweehonderdvijftig euro opleidingscheques bij de uitgever aankopen.

Het maximumbedrag van tweehonderdvijftig euro, kan verhoogd worden tot vijfhonderd euro per schooljaar voor een kort- of middengeschoolde werknemer die Hoger Onderwijs aanvat.

De Vlaamse Gemeenschap levert een bijdrage van 50% in het totaalbedrag van de opleidingscheques, de werknemer betaalt de overige 50% als hij de opleidingscheques aankoopt.

Een kortgeschoolde werknemer is volledig vrijgesteld van de bijdrage die hij moet betalen als hij een opleiding volgt die minstens aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

1° ze is gericht op basisgeletterdheid, rekenvaardigheid of ICT-basisvaardigheid;

2° het is een opleiding Nederlands voor anderstaligen;

3° ze draagt bij tot het behalen van een diploma secundair onderwijs, inclusief het afleggen van examens voor de examencommissie secundair onderwijs, vermeld in artikel 256/1 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, en de examencommissie basisonderwijs, vermeld in artikel 56 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

4° ze draagt bij tot het behalen van een beroepskwalificatie tot en met niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;

5° ze is gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een knelpuntberoep dat in de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB staat.

De bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap wordt in geval van vrijstelling verhoogd tot 100%.

Alleen kort- en middengeschoolde werknemers kunnen de opleidingscheques voor arbeidsmarktgerichte opleidingen gebruiken. Dit zijn opleidingen, vermeld in artikel 109, § 1, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, die recht geven op Vlaams opleidingsverlof, volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 109, § 2, van de voormelde wet.

Alle werknemers kunnen de opleidingscheques gebruiken voor opleidingen die ze volgen in het kader van loopbaanbegeleiding, en die vastgelegd zijn in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Geldigheid

De opleidingscheques zijn voor de werknemer zes maanden geldig vanaf de datum waarop ze uitgegeven zijn en ze worden gebruikt voor de opleiding die erop vermeld is en die begonnen is vóór de geldigheidsdatum van de opleidingscheques verstreken is.

In de volgende gevallen worden de opleidingscheques niet uitbetaald aan de geregistreerde opleidingsverstrekker:

1° als een werknemer de opleidingscheques buiten de periode van zes maanden vanaf de uitgiftedatum aanbiedt als betaalmiddel;

2° als de gevolgde opleiding niet overeenstemt met de opleiding die vermeld is op de opleidingscheques;

3° als de geregistreerde opleidingsverstrekker de opleidingscheques niet binnen een jaar vanaf de uitgiftedatum indient bij de uitgever ervan;

4° als wordt vastgesteld dat de geregistreerde opleidingsverstrekker opleidingscheques inlevert waarop een werknemer vermeld staat die verschilt van de werknemer die de opleiding gevolgd heeft.

De totale waarde van de aangeboden opleidingscheques mag niet groter zijn dan het totaalbedrag van de factuur inclusief btw.

Opleidingscheques waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken, worden terugbetaald aan de werknemer op zijn verzoek.

Opleidingscheques die niet worden ingediend door een geregistreerde opleidingsverstrekker binnen één jaar vanaf de datum waarop ze zijn uitgegeven omdat de opleiding niet werd gevolgd, worden automatisch terugbetaald aan de werknemer.

Lees ook: Hervorming opleidingscheques: digitalisering

Aankoopprocedure voor de werknemer

De werknemer koopt de opleidingscheques voor de start van de opleiding, tenzij de geregistreerde opleidingsverstrekker de directe opleidingskosten op een later ogenblik factureert.

De werknemer vraagt de opleidingscheques aan bij het departement. De minister bepaalt de verdere modaliteiten van de aanvraagprocedure.

De werknemer betaalt de hele verschuldigde som binnen veertien dagen nadat de aanvraag van de opleidingscheques bevestigd is, op de rekening van de uitgever. Anders vervalt zijn totale reservatie van rechtswege en komt die reservatie weer in de beschikbare enveloppe terecht.

Nadat het departement heeft bevestigd dat aan de voorwaarden, is voldaan en nadat de werknemer die niet volledig is vrijgesteld van de bijdrage, betaald heeft, verstrekt de uitgever de opleidingscheques op naam van de werknemer, met vermelding van de opleiding die de werknemer wil volgen, en de vervaldatum. Hij bezorgt de opleidingscheques binnen een periode van veertien dagen.

Als niet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4, 5 en 6, is voldaan, betaalt de uitgever het bedrag terug aan de werknemer.

Inleveringsprocedure voor de geregistreerde opleidingsverstrekker

De geregistreerde opleidingsverstrekker dient de opleidingscheques die hij van de werknemer ontvangt in bij de uitgever binnen een jaar na de datum van uitgifte. De minister bepaalt de concrete modaliteiten voor de inleveringsprocedure.

Het departement kan een attest van inschrijving opvragen.

Als de voorwaarden, vermeld in dit besluit, zijn vervuld, betaalt de uitgever de geregistreerde opleidingsverstrekker binnen veertien dagen nadat hij de opleidingscheques heeft ingediend.

Cumul

De opleidingscheques voor werknemers kunnen voor dezelfde opleiding niet gecumuleerd worden met de opleidingssteun voor werkgevers.HOOFDSTUK 9. - Slotbepalingen

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op 1 september 2019, met uitzondering van artikel 4 tot en met 11 en artikel 18, die in werking treden op 1 september 2020.

Lees de volledige tekst van het besluit van 17 mei 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers