Nieuwe btw-circulaire over vouchers

Geschreven door Dhr. Serge Mesotten, Alaska Accountants, www.alaska-group.be
Foto: Mike Cohen  

Sinds 1 januari 2019 gelden speciale regels voor vouchers of waardebonnen. Daarbij werd een zgn. FAQ uitgevaardigd die meer tekst en uitleg gaf over de wettelijke regeling terzake. Op 18 september 2020 is een circulaire uitgevaardigd die alles nog eens op een rijtje zet en die o.m. een nieuwe kijk geeft op de uitgifte van een aankoopbon in geval een consument zich beroept op de wettelijke garantie en het aankoopbedrag krijgt terugbetaalt in de vorm van een aankoopbon.

2 types

De regeling omtrent vouchers is niet nieuw. Op 1 januari 2019 zijn immers reeds regels uitgevaardigd die een omzetting waren van de Europese Richtlijn terzake. De regeling maakt een onderscheid tussen twee types van vouchers, nl. enkel- en meervoudige vouchers. Bij enkelvoudige vouchers is van bij het begin geweten welke levering of dienst er tegenover staat, of de btw opeisbaar zal worden in België dan wel in het buitenland en welk btw-tarief er desgevallend verschuldigd is. Het gaat bijvoorbeeld om een boekenbon die alleen in België gebruikt kan worden voor de aankoop van een boek waarvan bij het begin zeker is dat er 6% btw verschuldigd zal zijn in België.  De btw bij een enkelvoudige voucher is dus verschuldigd bij de verkoop van de voucher zelf. Meervoudige vouchers zijn al deze waarvan niet vooraf gezegd kan worden wat de verschuldigde btw zal zijn. Voorbeeld is de restaurantbon waarmee men kan gaan eten in een Belgisch restaurant vermits vooraf niet geweten is wat er gegeten zal worden tegen 6% btw (door de btw-verlaging in de horecasector) en welke alcoholische drank zal genuttigd worden tegen 21% btw. Bij een meervoudige voucher is de btw pas verschuldigd op het moment waarop die ingewisseld wordt.

Volg op 29 oktober 2020 van 12 uur tot 14 uur het online seminar Loontrekkende of zelfstandige - de kwalificatie van de arbeidsrelatie met Steven BOELENS en Anne Van Regenmortel VAN REGENMORTEL

Tegoedbon

Een bijzonder geval waar de circulaire een nieuwe kijk op heeft, is het geval een (professionele) consument een tegoedbon krijgt zo hij in het kader van de wettelijke garantie het aankoopbedrag van het gekochte artikel terugkrijgt en die dus kan inruilen tegen een nieuw artikel. Voorheen was de Btw-Administratie van mening dat het hier niet om een voucher ging, maar in de nieuwe circulaire komt men daarop terug. Een consument kan immers een prijsvermindering of terugbetaling van de verkoopprijs eisen als o.m. de herstelling of vervanging niet mogelijk is, terwijl een professionele consument de keuze heeft om, in het kader van de garantie betreffende verborgen gebreken, de zaak terug te geven en de terugbetaling van de prijs te bekomen of om de zaak te houden en de terugbetaling van een deel van de prijs te bekomen.

BTW

Voor de btw-behandeling is er sprake van twee handelingen, nl. enerzijds de teruggave van het goed aan de verkoper en anderzijds de uitgifte van de aankoopbon. De teruggave van het goed is een handeling die plaatsvindt in het kader van de garantie en valt buiten de werkingssfeer van de btw. De uitgifte van de aankoopbon in plaats van een terugbetaling in geld moet worden beschouwd als de uitgifte van een voucher in de zin van het Btw-Wetboek, rekening houdend met het feit dat de verkoper een garantieverplichting heeft, en met het feit dat het de consument het recht heeft om de terugbetaling onder de vorm van een aankoopbon te aanvaarden. De bon wordt dus overgedragen onder bezwarende titel wanneer de klant de bon aanvaardt als tegenprestatie van de terugbetaling van het goed onder garantie dat de consument eerder heeft betaald. In de mate dat de plaats van de levering waarop de bon betrekking heeft en de daarover verschuldigde btw gekend zijn op het moment van de uitgifte van de bon, is er sprake van een voucher voor enkelvoudig gebruik. Zo niet, betreft het een voucher voor meervoudig gebruik.