Nieuw vennootschapswetboek 2019 - Overgangsperiode 1 januari 2020 en 1 januari 2024

Geschreven door Lexalert
Foto: John Johnston  

Gelet op de ingrijpende wijzigingen die het nieuwe vennootschapswetboek 2019 invoert, voorziet het in een lange overgangsperiode voor de op de dag van de inwerkingtreding bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Rechtspersonen worden geacht te bestaan vanaf de dag dat zij rechtspersoonlijkheid hebben verkregen. Op zodanige vennootschappen, verenigingen en stichtingen wordt het wetboek voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020.

Opt-in voor bestaande vennootschappen en verenigingen

Er is een “opt-in” voor bestaande vennootschappen en verenigingen: vanaf de inwerkingtreding van de wet kunnen de bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen door een besluit van hun algemene vergadering, die een statutenwijziging vereist, beslissen zich vóór 1 januari 2020 aan de bepalingen van het wetboek te onderwerpen. In dat geval dienen zij hun statuten aan de bepalingen van het wetboek aan te passen en wordt het wetboek op hen van toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging. Deze optie stelt de vennootschappen, verenigingen of stichtingen die het wensen, in staat gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden die het wetboek in het vennootschaps- en verenigingsrecht invoert.

Lees ook: Nieuw vennootschapswetboek 2018 - bestuurdersaansprakelijkheid

Geen gebruik van opt-in

De vennootschappen, verenigingen of stichtingen die bij de inwerkingtreding van de wet bestaan en die geen gebruik hebben gemaakt van de hiervoor bedoelde optie, moeten bij de eerstvolgende statutenwijziging waartoe zij om eender welke reden zouden overgaan na 1 januari 2020, hun statuten aan de bepalingen van het wetboek aanpassen, en uiterlijk tegen 1 januari 2024. De enige sanctie is de bestuurdersaansprakelijkheid.