Nieuw vennootschapsrecht en Vlabel: dubbele uitkeringstest? Eerder triple uitkeringstest!

Geschreven door Frederic Dedeurwaerdere, VGD, www.vgd.be
Foto: Guilhem Vellut  

Er is al heel wat inkt gevloeid over de dubbele uitkeringstest, doch weinig over de link van het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) en de Vlaamse Codex fiscaliteit (VCF).

Waarom een dubbele uitkeringstest?

De dubbele uitkeringstest, bestaande uit een balans- EN liquiditeitstest, ingeschreven in het WVV voor de BV en de CV, is ingevoerd om de schuldeisers te beschermen. Ingevolge het nieuwe WVV kan een BV immers opgericht worden zonder kapitaal en daarmee is ook de bescherming van de schuldeisers verdwenen. Deze testen zijn dus essentieel voor de instandhouding van het vermogen van de vennootschap met het oog op de bescherming van de schuldeisers.

De balans- en liquiditeitstest dienen te worden uitgevoerd bij elke uitkering aan de aandeelhouders en ook in geval van uitkering van tantièmes aan de bestuurders. Tot zover de bepalingen uit het WVV.

Ingevolge het verdwijnen van het kapitaalbegrip voor de BV zijn er ook in de VCF enkele wijzigingen doorgevoerd. Indien er gebruikt gemaakt is van het gunstregime van de familiale vennootschap, hetzij 3% (7%) erfbelasting bij overlijden hetzij 0% schenkbelasting bij schenking, dan was/is één van de voorwaarde dat het kapitaal niet mag dalen gedurende 3 jaar vanaf de datum van het overlijden/authentieke akte van de schenking .

Dit is nog steeds van toepassing voor de NV, doch voor de BV is het kapitaalbegrip verdwenen en in de VCF is dit vervangen als volgt: “…. het eigen vermogen daalt niet gedurende 3 jaar vanaf de datum van het overlijden/de authentieke akte van schenking door uitkeringen of terugbetalingen tot onder het bedrag van de tot op de datum van het overlijden/de authentieke akte van schenking verrichte inbrengen, zoals dat blijkt uit de jaarrekening.” Dit is met andere woorden een derde test.

Volg op 18 september 2020 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (SEP 2020) met Roel VAN HEMELEN

Zowel beschikbare als onbeschikbare inbrengen

In de memorie van toelichting van het decreet wordt verduidelijkt dat het zowel de beschikbare als onbeschikbare inbrengen betreft. De memorie van toelichting vermeldt verder: “Deze nieuw geformuleerde vereiste sluit nauw aan bij de bestaande voorwaarde van het kapitaalbehoud. Op die manier wordt gegarandeerd dat er ook voor de categorie van vennootschappen waarvoor het kapitaalbegrip met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verdwijnt, na de overdracht van de familiale vennootschap nog effectief middelen aanwezig blijven om de vennootschap te laten verder bestaan.”

Deze definitie is gelijkaardig aan de vorige, doch “eigen vermogen” is een ruimer begrip dan “kapitaal”. Daaronder vallen immers ook uitkeringen van dividenden, (liquidatie)reserves, uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar, inkoop eigen aandelen, …..

Wanneer is de triple test nodig?

Werd het gunstregime in de erf- en/of schenkbelasting toegepast op de aandelen van uw BV (BVBA) gedurende de laatste 3 jaar en is er een uitkering of terugbetaling van het eigen vermogen gepland? Zijn de antwoorden op beide vragen positief dan is de derde test aangewezen. In alle andere gevallen is de dubbele test voldoende.