Naar een walhalla voor de exploitant: hoe uw tijdelijke milieuvergunning omzetten in een omgevingsvergunning van onbepaalde duur?

Geschreven door , Lydian, www.lydian.be
Foto: brandon schauer  

Sinds de integrale inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet op 1 januari 2018 kan u uw bestaande milieuvergunning van bepaalde duur laten omzetten in een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

Hoe verloopt de aanvraag tot omzetting?

U dient cumulatief te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Het moet gaan om een milieuvergunning die verleend is voor een termijn van 20 jaar;
  • U dient in de periode tussen de 48 en 36 maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn van uw milieuvergunning via een meldingsformulier, per beveiligde zending, mee te delen dat u van de omzettingsregel gebruik wil maken;
  • De vraag tot omzetting dient te worden meegedeeld aan de bevoegde adviesinstanties en er dient een openbaar onderzoek te worden georganiseerd;
  • Het betrokken publiek mag tijdens het openbaar onderzoek geen kennelijk gegrond bezwaar indienen tegen de omzetting;
  • De leidende ambtenaren van de adviesinstanties mogen geen negatief advies verlenen over de omzetting;
  • Op stedenbouwkundig vlak dient alles in orde te zijn. De stedenbouwkundige handelingen dienen m.a.w. hoofdzakelijk vergund te zijn;
  • De vraag tot omzetting mag geen milieueffectenrapport of passende beoordeling vereisen.

U kan de omzetting aanvragen met behulp van het formulier in “bijlage 19” bij het Omgevingsvergunningsbesluit. 

Wat zijn de mogelijke weigeringsgronden?

Indien u de omzetting niet tijdig heeft aangevraagd of indien de site niet hoofdzakelijk vergund is, wordt u hiervan in kennis gesteld. In deze hypothese wordt de omzettingsprocedure stopgezet en behoudt de milieuvergunning haar karakter van bepaalde duur. De milieuvergunning komt bijgevolg te vervallen na de oorspronkelijke vergunningstermijn.

Als bij het meldingsformulier een project-MER-screeningsnota werd toegevoegd, wordt de nota door de bevoegde overheid onderzocht en beslist de overheid binnen de 90 dagen of er een milieueffectenrapport (hierna “MER”) moet worden opgesteld. Indien blijkt dat een MER vereist is, wordt de omzettingsprocedure stopgezet. In dat geval beschikt u wel nog over de mogelijkheid om een MER-ontheffing aan te vragen bij de bevoegde instantie. 

Lees ook: Omgevingsvergunning – Kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen en provinciale omgevingsambtenaar

Welke beslissing kan de vergunningverlenende overheid nemen?

Indien u cumulatief voldoet aan alle hogervermelde voorwaarden, neemt de vergunningverlenende overheid binnen een termijn van 8 maanden vanaf de dag na de volledig- en ontvankelijkverklaring van uw aanvraag een beslissing en levert zij een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur af.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan zal het bevoegde bestuur u de redenen daarvan dienen mee te delen per beveiligde zending en dit binnen een termijn van 8 maanden vanaf de dag na de volledig- en ontvankelijkverklaring van uw aanvraag. In dat geval wordt de vraag tot omzetting behandeld overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure. 

Huidige regelgeving is van toepassing in het Vlaamse Gewest en is sedert 1 januari 2018 in werking getreden op alle niveaus, zowel op stedelijk, provinciaal als op Vlaams niveau.