Mobiliteitsbudget - Wat zijn duurzame vervoersmiddelen?

Geschreven door Lexalert
Foto: paul.wasneski  

Duurzame vervoermiddelen in het kader van het mobiliteitsbudget zijn:

a) zachte mobiliteit (aankoop, huur, leasing, onderhoud en verplichte uitrusting)

  • rijwielen, voortbewegingstoestellen, gemotoriseerde rijwielen en bromfietsen, zoals gedefinieerd in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
  • motorfietsen, zoals gedefinieerd in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met dien verstande dat deze enkel in aanmerking komen wanneer ze elektrisch worden aangedreven;

b) openbaar vervoer (abonnementen en vervoersbewijzen)

  • abonnementen voor openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer op naam van de werknemer;
  • biljetten voor het openbaar vervoer, zowel in België als binnen de Europese Economische Ruimte;

c) georganiseerd gemeenschappelijk vervoer

d) deeloplossingen

  • carpooling en autodelen, uitgebreid tot alle voertuigen met 2, 3 of 4 wielen, al dan niet gemotoriseerd, toebehorende aan een vloot of aan particulieren;
  • het taxivervoer en het verhuren van auto’s met chauffeur;
  • de huur van voertuigen zonder chauffeur, voor maximaal 30 kalenderdagen per jaar.

Met duurzame vervoermiddelen worden gelijkgesteld:

  • huisvestingskosten, meer bepaald huurgelden en interesten van hypothecaire leningen, betreffende de woonplaats die binnen een straal van 5 kilometer van de normale plaats van tewerkstelling gelegen is;
  • de voordelen bedoeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 14°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Andere FAQ over het mobiliteitsbudget: