Mobiliteitsbudget - Wat is een milieuvriendelijke bedrijfswagen?

Geschreven door Lexalert
Foto: Beate Meier  

Een milieuvriendelijke bedrijfswagen in het kader van het mobiliteitsbudget is:

  1. een elektrische wagen;
  2. een wagen die beantwoordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden;
    1. de CO2 -uitstoot van het betreffende voertuig moet minder dan of gelijk zijn aan 105 g per kilometer (vanaf 1 januari 2020 wordt deze CO2-uitstoot verlaagd tot 100 g per kilometer en vanaf 1 januari 2021 tot 95 g per kilometer);
    2. de aan te merken emissienorm voor luchtverontreinigende stoffen van het betrokken voertuig, moet ten minste overeenstemmen met de geldende norm voor nieuwe voertuigen, met uitzondering van einde reeksen, op het ogenblik van het verzoek om toepassing van de onderhavige wet door de betrokken werknemer, of met een latere norm;
    3. in het geval van een oplaadbaar hybride voertuig mag de elektrische batterij geen energiecapaciteit hebben van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht;
    4. in voorkomend geval, is de waarde bedoeld in 1), 2) en 3) ten minste gelijk aan die van het voertuig waarover de werknemer beschikte;

Een bedrijfswagen is het in artikel 65 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 gedefinieerde voertuig, dat door de werkgever, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet kosteloos, aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld voor persoonlijk gebruik.

Wordt geacht ter beschikking te zijn gesteld voor persoonlijk gebruik, elk voertuig zoals gedefinieerd in artikel 65 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat op naam van de werkgever is ingeschreven of het voorwerp uitmaakt van een op naam van de werkgever gesloten huurof leasingovereenkomst of van gelijk welke andere gebruiksovereenkomst, dat voor andere dan loutere beroepsdoeleinden wordt gebruikt en waarvoor in hoofde van de werknemer een voordeel van alle aard wordt bepaald overeenkomstig artikel 36 van hetzelfde Wetboek en waarvoor door de werkgever een solidariteitsbijdrage verschuldigd is overeenkomstig artikel 38, § 3quater, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid van werknemers.

Andere FAQ over het mobiliteitsbudget: