Mobiliteitsbudget - Voor welke werknemers en hoe aanvragen?

Geschreven door Lexalert
Foto: Albert Koch  

De werkgever kan enkel een mobiliteitsbudget toekennen aan werknemers die daadwerkelijk over een bedrijfswagen beschikken of die voor een bedrijfswagen in aanmerking komen.

Werknemers die deel uitmaken van een functiecategorie waarvoor het bij de werkgever geldende bedrijfswagenbeleid in een bedrijfswagen voorziet komen in aanmerking voor een bedrijfswagen.

Binnen het kader en de voorwaarden van het mobiliteitsbudget dat de werkgever heeft ingevoerd, kan de werknemer een aanvraag richten aan de werkgever om de bedrijfswagen waarop hij volgens het bedrijfswagenbeleid bij de werkgever aanspraak kan maken om te ruilen voor een mobiliteitsbudget.

De werkgever deelt de wijze waarop het mobiliteitsbudget wordt berekend en het bedrag ervan op voorhand mee aan de werknemer.

Een werknemer die beschikt over een bedrijfswagen, kan een dergelijke aanvraag enkel doen indien hij:

  1. op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikt bij de huidige werkgever; en
  2. in de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag, minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikt of heeft beschikt bij de huidige werkgever.

De periode van 36 maanden bedoeld is niet van toepassing wanneer de huidige werkgever een werkgever is bedoeld in paragraaf 4 van “Voor welke werkgevers en onder welke voorwaarden?

Een werknemer die in aanmerking komt voor een bedrijfswagen, kan een dergelijke aanvraag enkel doen indien hij:

  1. op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken in aanmerking kwam voor een bedrijfswagen bij de huidige werkgever; en
  2. in de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag, reeds minstens 12 maanden in aanmerking kwam voor een bedrijfswagen bij de huidige werkgever.

De periode van 36 maanden is niet van toepassing wanneer de huidige werkgever een werkgever is bedoeld in paragraaf 4 van “Voor welke werkgevers en onder welke voorwaarden?

De hierboven vermelde voorwaarden voor de werknemers die beschikken of in aanmerking komen voor een bedrijfswagen gelden niet ter gelegenheid van de aanwerving van een werknemer en evenmin in geval van een bevordering of functiewijziging die zich heeft voorgedaan voor 1 maart 2019.

De aanvraag van het mobiliteitsbudget door de werknemer gebeurt schriftelijk.

De werkgever beslist om al dan niet in te gaan op de aanvraag van een werknemer. Deze beslissing wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de aanvrager.

Andere FAQ over het mobiliteitsbudget: