Mobiliteitsbudget - Fiscale en sociaalrechtelijke behandeling?

Geschreven door Lexalert
Foto: Tiomax80  

Het saldo van het mobiliteitsbudget wordt uitgesloten uit het loonbegrip.

De werknemer is hierop een bijzondere bijdrage van 38,07% verschuldigd.

De bijdragen worden door de werkgever betaald aan de instelling belast met de inning van de socialezekerheidsbijdragen, binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden als de socialezekerheidsbijdragen voor de werknemers.

Het saldo van het mobiliteitsbudget is op fiscaal vlak vrijgesteld tenzij het gecombineerd wordt met een mobiliteitsvergoeding. 

Onder voorbehoud van de afwijkingen die bij deze wet worden bepaald, kunnen er aan het mobiliteitsbudget geen rechten worden ontleend, ten belope van het bedrag zoals bepaald in de wet van februari 2019, met uitzondering van de terbeschikkingstelling ervan door de werkgever en het bepaalde in de twee volgende paragrafen.

In afwijking van het bovenstaande zal voor de toepassing van de wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen waaraan de werknemer rechten zou ontlenen met betrekking tot het voordeel en de waarde van het privégebruik van de bedrijfswagen, het mobiliteitsbudget op dezelfde manier behandeld worden als het privégebruik van de bedrijfswagen.

Een collectieve arbeidsovereenkomst kan voorzien in gunstigere bepalingen voor de werknemers, met uitzondering van rechten op het gebied van sociale zekerheid of jaarlijkse vakantie en zonder dat dit mag leiden tot een wijziging van de ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te vervullen administratieve formaliteiten.

Voor de toepassing van deze wet mag het mobiliteitsbudget niet worden toegekend ter gehele of gedeeltelijke vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of aanvulling hierbij die al dan niet in aanmerking worden genomen voor de sociale zekerheid.

Het mobiliteitsbudget mag evenmin worden toegekend wanneer de bedrijfswagen die aanleiding zou geven tot de toekenning van een mobiliteitsbudget, geheel of gedeeltelijk het resultaat was van een hierboven bedoelde vervanging of omzetting.

De mobiliteitsbudget mag wel worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon of andere voordelen, indien die voordelen blijkens de individuele arbeidsovereenkomst werden toegekend aan de werknemer omdat hij recht had op een bedrijfswagen, maar er niet effectief over beschikt heeft, tenzij die voordelen op hun beurt geheel of gedeeltelijk het resultaat waren van een in het eerste lid bedoelde vervanging of omzetting.

Het mobiliteitsbudget mag ook worden toegekend ter vervanging van een mobiliteitsvergoeding.

Andere FAQ over het mobiliteitsbudget: