Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken (versie 3 april 2020)

Geschreven door Lexalert
Foto: GoToVan  

In het Belgisch Staatsblad van 3 april verscheen een geactualiseerde versie van de Belgische coronamaatregelen. Er is ook een aangepaste bijlage met  cruciale sectoren en de essentiële diensten. 

De belangrijkste wijzigingen in vergelijking met het besluit van 23 maart zijn: 

 • begrafenisceremonies blijven mogelijk, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam; 
 • burgerlijke huwelijken blijven mogelijk, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand;
 • religieuze huwelijken blijven mogelijk, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst;
 • een verbod op de meerdaagse schooluitstappen tot en met 30 juni 2020; 
 • de telecomwinkels blijven open met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak;
 • winkels voor medische hulpmiddelen blijven open, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak; 
 • niet-essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden; 
 • de personen die onder hetzelfde dak wonen, moeten de regel van social distancing van 1,5 meter niet respecteren bij buitenwandelingen of wanneer ze ertoe zijn gehouden thuis te blijven.

Volg volgende week één van onze webinars over de coronacrisis: 


 

De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:

 • de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
 • de dierenvoedingswinkels;
 • de apotheken;
 • de krantenwinkels;
 • de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
 • de telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak;
 • winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak.
 • voedingswinkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren; 

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle activiteiten.

De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten:

 • maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
 • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Kortingsacties zijn verboden in alle handelszaken en winkels die overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid open mogen blijven, behalve indien deze acties reeds beslist of in uitvoering waren vóór 18 maart 2020.

Voedingswinkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren.

Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22u00.

De markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.

De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector worden gesloten. Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden.

Hotels mogen open blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant.

Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn toegestaan."

Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren, moeten sluiten.

De bepalingen ivm telethuiswerk zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals opgenomen in de bijlage, met inbegrip van producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten.

Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen."

Het openbaar vervoer blijft behouden. Het dient op zo'n wijze georganiseerd worden teneinde de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Worden verboden:
1° de samenscholingen;
2° de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
3° de ééndaagse schooluitstappen;
4° de meerdaagse schooluitstappen;
5° de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
6° de activiteiten van de erediensten.

In afwijking hierop, worden toegestaan:

 • begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
 • burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand;
 • religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst;
 • buitenwandelingen met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen in gezelschap van een andere persoon, alsook de beoefening van een individuele fysieke activiteit dan wel met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens met een zelfde vriend, en dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

De personen die onder hetzelfde dak wonen, moeten de regel van social distancing van 1,5 meter niet respecteren bij buitenwandelingen of wanneer ze ertoe zijn gehouden thuis te blijven.

De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst.

Opvang wordt echter verzekerd, en dit eveneens tijdens de Paasvakantie.

Voor de scholen waar de kinderopvang tijdens de Paasvakantie onmogelijk blijkt, wordt een andere vorm van opvang georganiseerd, met naleving van de volgende voorwaarden:

 • de kinderen die tot op heden in dezelfde groep in opvang hebben gezeten, moeten in die groep blijven en mogen dus niet samen worden gezet met kinderen uit een andere groep;
 • de kinderen worden bij voorkeur opgevangen door personen waarmee ze de voorbije weken reeds contact hebben gehad.

De internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen blijven open.

Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs, met uitzondering van de stages voor de studenten die een bijdrage kunnen leveren aan de zorg."

Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden.

De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:

 • om zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is;
 • om toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
 • om toegang te hebben tot medische zorgen;
 • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen;
 • om de professionele verplaatsingen uit te voeren, met inbegrip van het woon-werkverkeer;
 • om de activiteiten als begrafenissen, huwelijken,... uit te oefenen.

De maatregelen van toepassing tot en met 19 april 2020. Ze kunnen na evaluatie met twee weken worden verlengd.

Het verbod op de meerdaagse schooluitstappen is van toepassing tot en met 30 juni 2020.

Lees de volledige tekst van het ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken