Landbouw krijgt primeur: achterwaartse verliesaftrek

Geschreven door advocatenkantoor De broeck van laere & partners
Foto:   Olearys

Ook België voert nu een systeem in van “carry back” van verliezen. Maar dan alleen voor de landbouwsector. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de klimaatopwarming voor de boeren te verzachten. 

In ons land kunnen verliezen alleen overgedragen worden naar volgende jaren (“carry forward”). In andere landen is het soms mogelijk om verliezen in aftrek te brengen van de winst van voorbije jaren (“carry back”). Dat systeem van achterwaartse verliesverrekening wordt nu ook in België geïntroduceerd. 
Het blijft wel beperkt tot één sector: de landbouw en de tuinbouw. 

Een bijkomende beperking is dat de “carry back” alleen toegepast mag worden voor verliezen die het gevolg zijn van “ongunstige weersomstandigheden”, d.w.z. extreem weer waardoor meer dan 30% van de oogst verloren gaat. 
De wetgever verwacht vaker extreem weer in de toekomst en vindt dat de landbouwsector daarom wat extra fiscale ademruimte moet krijgen. Er moet wel eerst een officiële erkenning komen – zoals nu al voor “natuurrampen” – en dan weten de boeren dat ze het systeem mogen toepassen. Over die erkenning komen er nog afspraken met de gewesten. Om het eenvoudig te houden, mag men wel veronderstellen dat elk eventueel verlies te wijten is aan het weer (ten belope van het schadebedrag dat door de overheid officieel erkend is). 

Belasting terugbetaald 

Het komt erop neer dat een land- of tuinbouwer de verliezen van een bepaald jaar kan aftrekken van zijn winst van één van de drie voorgaande jaren. De (reeds betaalde) belasting die daarmee overeenstemt, krijgt hij terugbetaald. Als er in die drie jaar niet genoeg winst was om het volledige verlies mee te verrekenen, is er niets verloren. Het niet verrekende deel van het verlies wordt dan gewoon overgedragen naar volgende jaren, volgens het gekende systeem van de “voorwaartse” verliesaftrek. 

Belasting terugbetaald 

Het komt erop neer dat een land- of tuinbouwer de verliezen van een bepaald jaar kan aftrekken van zijn winst van één van de drie voorgaande jaren. De (reeds betaalde) belasting die daarmee overeenstemt, krijgt hij terugbetaald. Als er in die drie jaar niet genoeg winst was om het volledige verlies mee te verrekenen, is er niets verloren. Het niet verrekende deel van het verlies wordt dan gewoon overgedragen naar volgende jaren, volgens het gekende systeem van de “voorwaartse” verliesaftrek. 

Voorbeeld:
Winst in 2016: 10.000 
Winst in 2017: 16.000 
Winst in 2018: 5.000 
Verlies in 2019: 32.000 (16.000 is officieel erkend als schade door een natuurramp) 
Achterwaartse verliesverrekening: 
10.000 in 2016, 6.000 in 2017 
Op de overblijvende winst van 2017 en 2018 kan nog een “carry back” toegepast worden van eventuele verliezen van 2020 respectievelijk 2020 of 2021.

Voorbeeld:
Zelfde gegevens maar de volledige 32.000 is erkend als schade door een natuurramp. 
Achterwaartse verliesverrekening: 
10.000 in 2016, 16.000 in 2017, 5.000 in 2018, totaal: 31.000 
Het saldo (1.000) wordt overgedragen naar volgende jaren en kan verrekend worden met de winst van 2020 (of latere jaren).

De regeling geldt zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting, maar in dat laatste geval alleen voor kleine en middelgrote ondernemingen. 

► Lees ook Verrekenen van verliezen door slecht weer binnen land- en tuinbouwondernemingen

Alle bestaande regels voor verliesaftrek zijn ook van toepassing op de nieuwe achterwaartse verliesaftrek. In de personenbelasting wil dat bijvoorbeeld zeggen dat aftrek van de beroepsinkomsten van de echtgeno(o)t(e) mogelijk is. In de vennootschapsbelasting wil dat vooral zeggen dat de gekende aftrekbeperkingen van kracht blijven. 

Verliezen van 2018 

De maatregel mag al toegepast worden voor verlies dat in 2018 geleden is en dat binnenkort in de aangifte voor aanslagjaar 2019 vermeld moet worden. Dat betekent dat men eventueel nog achterwaarts kan verrekenen met de winst van 2015. De eerste keer zal het blijkbaar nodig zijn een apart aanvraagformulier te gebruiken. Daarna zal een “carry back” in de belastingaangifte zelf aangevraagd moeten worden.