KB positieve acties van werkgevers tegenover kansengroepen

Geschreven door Lexalert
Foto: Patrick De Boeck  

Er komt een Koninklijk Besluit dat rechtszekerheid biedt voor positieve acties van werkgevers tegenover kansengroepen.  Hoewel er sinds 2007 al een anti-discriminatiewetgeving bestaat die positieve acties toelaat, werd er nooit een concreet juridisch kader voor gemaakt. 

Als onze werkzaamheidsgraad vandaag nog te laag is, is dat vooral omdat specifieke groepen als ouderen, mensen met een beperking, of mensen met een migratieachtergrond moeilijk aan de bak komen op de arbeidsmarkt.

In de antidiscriminatie- en antiracismewet uit 2007 werd al gesteld dat positieve actie mogelijk is om specifieke kansengroepen een duwtje in de rug te geven. De expertencommissie die de wetgeving in 2016 en 2017 evalueerde, beval aan om een wettelijk kader uit te werken om te verduidelijken in welke situaties en onder welke voorwaarden een maatregel van positieve actie kan getroffen worden. 

Concreet zullen de sociale partners op ondernemingsniveau of binnen sectoren via cao’s kunnen afspreken om in specifieke domeinen bepaalde doelgroepen een tijdelijke prioriteit te geven. Daarbij moet aan volgende voorwaarden worden voldaan, om te vermijden dat er zich discriminatie voordoet:

  •     er moet kennelijke ongelijkheid zijn
  •     de maatregel moet tijdelijk zijn
  •    de maatregel mag de rechten van anderen niet onnodig beperken

Lees ook: Aan de dringende reden tot ontslag voorafgaande feiten

De doelgroepen moeten objectief worden vastgesteld, bijvoorbeeld op basis van een grote werkzaamheidskloof. Ze kunnen bijvoorbeeld afgebakend worden op basis van gender, handicap, leeftijd, migratieachtergrond of opleidingsniveau.

  •     een bedrijf kan opleidingsprogramma’s voorbehouden voor vrouwen om hun doorstroom naar managementfuncties te bevorderen.

  •     een bedrijf kan stageplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

  •     Een bedrijf kan studiebeurzen uitreiken aan een kansengroep of kansengroepen op voorwaarde dat deze mensen verplicht worden nog x aantal jaren blijven werken in de organisatie. Sommigen kennen deze clausule misschien als een scholingsbeding in een arbeidsovereenkomst.

  •     We zien ook meer mentorprojecten die inzetten op mentoring van werkzoekenden uit specifieke kansengroepen.Bv. mensen met een migratie-achtergrond, jongeren, anderstalige nieuwkomers,…

Overleg

Minister Peeters zal voor de uitwerking van het KB nauw samenwerken met UNIA, het Minderhedenforum, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en staatssecretaris voor gelijke kansen Zuhal Demir. Er zal ook een advies worden gevraagd aan de Nationale Arbeidsraad.