Jobsdeal

Geschreven door Lexalert
Foto: Mike Cohen  

Het wetsontwerp van 20 december 2018 houdende de jobsdeal voert de fiscale maatregelen uit die genomen zijn in het kader van de jobsdeal, waarbij een positieve stimulans wordt gegeven aan de tewerkstelling in België door middel van allerhande sociale, economische en fiscale initiatieven.

Een eerste maatregel stelt bepaalde gewestelijke opleidingspremies, die worden toegekend wanneer de beroepsopleiding  of bepaalde  modules van de beroepsopleiding die leidt tot een knelpuntberoep met succes worden afgerond, vrij ten belope van maximum 350 euro.

Daarnaast wordt de huidige vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van nachten ploegenwerk uitgebreid tot de systeemvaart, aangezien hier een uniek soort ploegensysteem wordt toegepast waarbij de werknemer evenveel rustdagen als werkdagen heeft en tijdens deze werkdagen continu aan boord verblijft.

Bovendien wordt het aantal overuren dat fiscaal gunstig behandeld wordt, tijdelijk opgetrokken van 130 naar 180 uren, waarbij deze maatregel na verloop van tijd zal geëvalueerd worden.

Ander interessant artikel: Grenzen loonbeslag en loonoverdracht 2019

Ten slotte wordt ook de forfaitaire toeslag voor jongeren wiens loon overeenkomstig artikel 33bis van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid wordt verlaagd, vervangen door een toeslag die niet langer een forfaitair karakter heeft, maar gelijk is aan het verschil tussen het nettoloon zoals berekend op basis van het niet-verminderde brutoloon en het nettoloon.

In het wetsontwerp komen volgende topics aan bod:

  • Vrijstelling van inkomstenbelastingen van bepaalde gewestelijke opleidingspremies
  • Systeemvaart
  • Overwerk
  • Starterslonen voor jongeren

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 20 december 2018 houdende Jobsdeal