Je bent jong en je wil ook wel wat ouderen krijgen

Geschreven door Willy van Eeckhoutte, Soconsult, http://www.soconsult.be
Foto: Kim Siever

Nieuwe en dus vaak jongere werknemers aanwerven met ongunstigere arbeidsvoorwaarden, is op zich geen indirecte discriminatie. Dat is, kort samengevat, de les van een “Valentijnarrest” van het Hof van Justitie. 

Dat in een Ierse zaak uitgesproken arrest heeft betrekking op een situatie waarin vanaf een bepaalde datum nieuw aangeworven werknemers een ongunstigere salarisschaal krijgen dan de werknemers die voordien in dienst traden in dezelfde functie. Niet onbegrijpelijk ligt de gemiddelde leeftijd van nieuw aangeworvenen doorgaans lager dan die van de werknemers die de werkgever al langer tewerkstelt. Jongeren die beginnen werken onder de toepassing van een nieuwe, minder voordelige loonschaal, ontvangen dus minder loon dan ouderen. Vandaar de vraag of dat geen indirecte leeftijdsdiscriminatie is.

Het antwoord van het Hof van Justitie is kort en bondig: neen. Het verschil in behandeling waarover het hier gaat, hangt enkel af van de datum van de indiensttreding en staat los van de leeftijd van de nieuw aangeworven werknemers. De datum van indiensttreding is een objectief en neutraal gegeven en houdt kennelijk geen verband met de inaanmerkingneming van de leeftijd. Er is dus geen sprake van indirecte leeftijdsdiscriminatie.