Jaarrekeningen - Wijzigingen kleine vennootschappen en invoering microvennootschappen

Geschreven door Lexalert
Foto: Jared and Corin  

De ministerraad van 19 juni 2015 keurde een ontwerp van wet en van KB goed. Deze beogen de aanpassing van een reeks wet- en regelgevende teksten met het oog op de omzetting van richtlijn 2013/34/EU, waardoor de administratieve lasten van de KMO's kunnen worden verminderd, terwijl de verplichting tot publicatie van de jaarrekening blijft behouden. Tegelijkertijd blijft de beschikbaarheid van bepaalde nuttige informatie behouden, met respect voor het only once-principe. 

Naar aanleiding van de omzetting van de richtlijn worden onder meer de drempels voor de kleine vennootschappen en voor de verplichting tot opstelling van de geconsolideerde jaarrekening gewijzigd, wordt een nieuwe subcategorie van kleine vennootschappen ingevoerd, met name de microvennootschappen, worden de toelichtingsvereisten voor kleine vennootschappen vereenvoudigd en worden een aantal nieuwe verplichtingen ingevoerd inzake het verslag van betalingen aan overheden.  

Er worden ook aanpassingen doorgevoerd wat betreft de informatie die wordt meegedeeld aan de algemene vergadering van kleine vennootschappen die een ondernemingsraad hebben en de neerlegging van de sociale balans bij de Nationale Bank van België door kleine vennootschappen in de zin van het Wetboek van vennootschappen. 

In het Wetboek van economisch recht wordt bovendien een bepaling opgenomen om de toepassing te verduidelijken van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de jaarrekening en het jaarverslag op bepaalde ondernemingen die niet geviseerd worden door het Wetboek van vennootschappen.  

De ontwerpen werden voorgelegd aan het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van de Nationale Arbeidsraad. Ze passen de volgende teksten aan:

  • het Wetboek van vennootschappen
  • het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
  • de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven
  • de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid
  • het Wetboek van economisch recht
  • het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel
  • het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen

Ander interessant artikel: Nieuwe circulaire met betrekking tot de aanslag geheime commissielonen

Lees de volledige tekst van de richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad