Jaarlijkse vakantie en gedeeltelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid

Geschreven door Mr. Ann Taghon, Van Eeckhoutte, Tacquet & Clesse, www.bellaw.be
Foto: lucie99  

Het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld waarop een werknemer in een bepaald kalenderjaar recht heeft, wordt vastgesteld naar verhouding tot de arbeidsprestaties die hij verricht heeft in het daaraan voorafgaande kalenderjaar. 

Dagen waarop een werknemer als gevolg van een ziekte, een ongeval, een beroepsziekte of een arbeidsongeval niet heeft kunnen werken, worden echter met gewerkte dagen gelijkgesteld opdat de werknemer geen vakantierechten zou verliezen door zijn arbeidsongeschiktheid (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-2018, nr. 1795). 

Tot voor kort kwamen strikt genomen enkel dagen waarop de arbeidsprestaties volledig werden onderbroken door de arbeidsongeschiktheid, voor gelijkstelling met gewerkte dagen in aanmerking. 

Die regel leverde problemen op in geval van gedeeltelijke werkhervatting door een arbeidsongeschikte werknemer. De werknemer die met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds een halve dag werkte en een halve dag niet werkte, bouwde immers enkel vakantierechten op o.g.v. de halve gewerkte dagen. Die werknemer had dan in het daaropvolgende jaar minder vakantiedagen en vakantiegeld, dan wanneer hij het werk niet gedeeltelijk hervat zou hebben en dan wanneer hij het werk zou hervat hebben door het presteren van enkele volledige dagen per week. 

Om een verlies van vakantierechten te vermijden wanneer een arbeidsongeschikte werknemer het werk deeltijds hervat, werd het Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantie aangepast door het hieronder vermeld koninklijk besluit. 

Er is nu bepaald dat in geval van ziekte of ongeval, voor de berekening van de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld bij gedeeltelijke werkhervatting met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds, rekening wordt gehouden met de niet-gepresteerde “daggedeelten”. 

Dezelfde gelijkstelling geldt bij gedeeltelijke werkhervatting in geval van beroepsziekte en arbeidsongeval. 

Lees ook: Nieuwe Europese Detacheringsregels

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2018. Dit wil zeggen dat zij van toepassing is vanaf het vakantiedienstjaar 2018, vakantiejaar 2019. 

De nieuwe regeling zal in de praktijk enkel gevolgen hebben voor bedienden. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en de vakantiefondsen stellen namelijk nu al voor de arbeiders de op dagen van gedeeltelijke werkhervatting niet gewerkte uren gelijk met gewerkte uren. 

BRON: KB 7 juni 2018 houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte (BS 21 juni 2018)

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.