Investeringsaftrek inkomstenjaar 2020 aanslagjaar 2021

Geschreven door Lexalert
Foto: Neil Conway  

Investeringen  die  aan  de  wettelijke  voorwaarden  voldoen  geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen.

Eenmalige aftrek

Voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan het aanslagjaar 2021 verbonden is, gelden de volgende percentages.

A. Natuurlijke personen

- digitale investeringen (*), octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen:

  • verkregen of tot stand gebracht van 01.01.2019 tot 31.12.2019 (**): . . . . . 20 %
  • verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2020: . . . . . 13,5 %

- investeringen in beveiliging: . . . . . 20,5 %
- andere investeringen:

  • verkregen of tot stand gebracht van 01.01.2019 tot 31.12.2019:. . . . . 20 %
  • verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2020: . . . . . 8 %

B. Vennootschappen


1. Alle vennootschappen
- octrooien (***), milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (***), energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: . . . . . 13,5 %
- investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: . . . . . 3 %


2. Vennootschappen bedoeld in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (of, in voorkomend geval, in artikel 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen)
- digitale investeringen: . . . . . 13,5 %
- investeringen in beveiliging: . . . . . 20,5 %
- andere dan de in B, 1 en B, 2, eerste en tweede streepje en B, 3 vermelde investeringen (****):

  • verkregen of tot stand gebracht tussen 01.01.2019 en 31.12.2019:. . . . . 20 %
  • verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2020: . . . . . 8 %

- in B, 1, eerste streepje en B, 2, eerste streepje bedoelde investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 01.01.2019 en 31.12.2019 (**) (*****): .. . . . . . 20 %


3. Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen
- investeringen in zeeschepen: . . . . . 30 %

Volg op 18 juni 2021 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (JUN 2021) met Roel VAN HEMELEN

Gespreide aftrek

Natuurlijke personen die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2021 minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen, als zij dat willen, de investeringsaftrek voor de in dat belastbaar tijdperk verkregen of tot stand gebrachte activa, spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa. In dat geval wordt de aftrek voor die activa eenvormig bepaald op 10,5% van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen. 

In afwijking van het vorige lid en ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers, bedraagt de gespreide aftrek 20,5% van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tijdens het belastbaar tijdperk bedoeld in het vorige lid, zowel door natuurlijke personen als door vennootschappen zijn verkregen of tot stand gebracht:

  • Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling
  • Energiebesparende investeringen

(*) Alleen van toepassing voor natuurlijke personen die voor aanslagjaar 2021 op overeenkomstige wijze beantwoorden aan de criteria van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(**) Het in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, WIB 92, bedoelde verhoogde percentage is niet van toepassing als het in artikel 69, § 1, eerste lid, 1°, of in artikel 201, § 1, eerste lid, 1°, WIB 92 vermelde basispercentage gunstiger is (Kamer, Doc. 54/2864-001, blz. 36).
(***) De vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater, WIB 92 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen, vanaf het aanslagjaar waarin zij die keuze hebben gemaakt, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.
(****) Alleen van toepassing als de vennootschap onherroepelijk heeft verzaakt aan de in de artikelen 205bis tot 205novies, WIB 92 bedoelde aftrek voor risicokapitaal.
(*****) De toepassing van het tarief van 20 % brengt de beperkingen bedoeld in artikel 201, § 1, derde lid (verzaking aan de aftrek voor risicokapitaal) en vijfde lid (overdracht beperkt tot het volgend belastbaar tijdperk), WIB 92 mee, alsook de verplichting voor alle vennootschappen om, in dit geval de algemene opgave zoals bedoeld in art. 47, 2°, KB/WIB 92, ter beschikking van de administratie te houden.