Investeringsaftrek - inkomstenjaar 2019 - aanslagjaar 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Sento

Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen.

Eenmalige aftrek

Voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan het aanslagjaar 2020 verbonden is, gelden de volgende percentages.

A. Natuurlijke personen

 • investeringen in beveiliging: . . . . . 20,5 %
 • andere investeringen (*): . . . . . 20 %

B. Vennootschappen

1. Alle vennootschappen

 • octrooien (**), milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (**), energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: . . . . . 13,5 %
 • investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: . . . . . 3 %

2. Vennootschappen bedoeld in art. 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen

 • digitale investeringen: . . . . . 13,5 %
 • investeringen in beveiliging: . . . . . 20,5 %
 • andere dan de in B, 1 en B, 2, eerste en tweede streepje en B, 3 vermelde investeringen (***):
  - verkregen of tot stand gebracht tussen 01.01.2018 en 31.12.2019: . . . . . 20 %
  - verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2020: . . . . . 8 %
 • - in B, 1, eerste streepje en B, 2, eerste streepje bedoelde investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 01.01.2018 en 31.12.2019 (*) (****): . . . . . 20 %

3. Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen

- investeringen in zeeschepen: . . . . . 30 %

Gespreide aftrek

Natuurlijke personen die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2020 minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen, als zij dat willen, de investeringsaftrek voor de in dat belastbaar tijdperk verkregen of tot stand gebrachte activa, spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa. In dat geval wordt de aftrek voor die activa eenvormig bepaald op 10,5 % van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.
In afwijking van het vorige lid en ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers, bedraagt de gespreide aftrek 20,5 % van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tijdens het belastbaar tijdperk bedoeld in het vorige lid, zowel door natuurlijke personen als door vennootschappen (**) zijn verkregen of tot stand gebracht.

Aanvraag attesten

I. Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling

De attesten die voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling ter beschikking van de administratie moeten worden gehouden, moeten, naargelang van de plaats van de investering, bij de volgende diensten worden aangevraagd.

A. Vlaams Gewest

Vlaamse Overheid
Departement Omgeving
Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 BRUSSEL
Tel. 02-553 85 03
E-mail: attestOenO.omgeving [at] vlaanderen.be
www.lne.be

B. Waals Gewest

Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Chaussée de Louvain 14
5000 NAMUR
Tel. 081-64 95 92
www.environnement.wallonie.be

C. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86 C/3000
1000 BRUSSEL
Tel. 02-775 75 75
Fax. 02-775 75 05
www.leefmilieu.brussels.be

II. Energiebesparende investeringen

De attesten die voor energiebesparende investeringen ter beschikking van de administratie moeten worden gehouden, moeten, naargelang van de plaats van de investering, bij de volgende diensten worden aangevraagd.

A. Vlaams Gewest

Vlaamse Overheid
Vlaams Energieagentschap
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 17
1000 BRUSSEL
Tel. 02-553 46 00
www.energiesparen.be

B. Waals Gewest

Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie
Département de l'Energie et du Bâtiment durable
Rue des Brigades d'Irlande 1
5100 JAMBES
Tel. 081-48 64 31
Fax. 081-48 63 03
www.energie.wallonie.be

C. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86 C/3000
1000 BRUSSEL
Tel. 02-775 75 75
Fax. 02-775 75 05
www.leefmilieu.brussels.be

(*) Het in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, WIB 92 bedoelde verhoogde percentage is niet van toepassing als het in artikel 69, § 1, eerste lid, 1°, of in artikel 201, § 1, eerste lid, 1°, WIB 92 vermelde basispercentage gunstiger is (Kamer, Doc. 54/2864-001, blz. 36).
(**) De vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater, WIB 92 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen, vanaf het aanslagjaar waarin zij die keuze hebben gemaakt, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.
(***) Alleen van toepassing als de vennootschap onherroepelijk heeft verzaakt aan de in de artikelen 205bis tot 205novies, WIB 92 bedoelde aftrek voor risicokapitaal.
(****) De toepassing van het tarief van 20 % brengt de beperkingen bedoeld in artikel 201, § 1, derde lid (verzaking aan de aftrek voor risicokapitaal) en vijfde lid (overdracht beperkt tot het volgend belastbaar tijdperk) WIB 92 mee, alsook de verplichting voor alle vennootschappen om, in dit geval de algemene opgave zoals bedoeld in art. 47, 2°, KB/WIB 92, ter beschikking van de administratie te houden.
(De pers wordt verzocht dit bericht over te nemen.)