Investeringsaftrek digitale investeringen: categorieën investeringen en opmaak factuur

Geschreven door Lexalert
Foto: Dennis Skley  

Het koninklijk besluit van 2 december 2015 (B.S. 8 december 2015) voorziet in een investeringsaftrek voor digitale investeringen. Het wil een toename van de investeringen van KMO's in de domeinen van digitalisering van commerciële transacties en cybersecurity ondersteunen. Het KB bepaalt welke verschillende categorieën van investeringen in aanmerking komen voor de investeringsaftrek voor digitale investeringen.

Categorieën

Het KB voorziet in volgende categorieën:

A. Met betrekking tot digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen :

1° investeringen in systemen (software of apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken;
2° investeringen in systemen (software of apparatuur) voor elektronische facturatie, handtekening of archivering.

B. Met betrekking tot investeringen in systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (ICT) :

1° investeringen in systemen (software of apparatuur) voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-installaties;
2° investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT;
3° investeringen in systemen (software of apparatuur) die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken.

C. Aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT :

1° de kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de investeringen onder punt A, 1° tot B, 3°, en die samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven;
2° investeringen in systemen (software of apparatuur) die de interfacing van de in punten A, 1° tot C, 1°, beoogde systemen met systemen van de onderneming of naar systemen buiten de onderneming mogelijk maken, met inbegrip van de investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma's.

Met betrekking tot de digitale activa van categorie A, die tot doel hebben de betalingssystemen en systemen van digitale facturatie te integreren en te exploiteren, kunnen alle op de markt beschikbare systemen niet worden gehergroepeerd onder één enkele technische norm. Wanneer het niettemin gaat om de systemen actief binnen de eurozone, moeten die systemen sinds 1 augustus 2014 voldoen aan het formaat van de genormaliseerde Europese betalingen bepaald in Verordening (EU) nr. 260/2012 tot invoering van de Single Euro Payments Area (SEPA) in de eurozone. Bovendien kan voor het begrip "elektronische archivering" ook nuttig worden verwezen naar Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

Onder de woorden elektronische facturatie, handtekening, archivering, moet worden verstaan, de verzending, de ontvangst, de boekhoudkundige verwerking en de verwerking van de elektronische factuur.

Opmaak factuur

De dienstverrichtingen betreffende hogervermelde vaste activa moeten worden verstrekt en gefactureerd aan de belastingplichtige.

Wanneer deze vaste activa opgenomen zijn in een globale factuur die componenten bevat die niet bedoeld worden in de reglementering over de bestaande aftrek digitale investeringen, is de in het kader van deze aftrek in aanmerking te nemen waarde van de investering of de prijs van de vaste activa gelijk aan de reële waarde van deze apart op de factuur vermelde vaste activa.

De leverancier van de dienstverrichtingen garandeert de conformiteit van de goederen of diensten op basis van de technische criteria die voorkomen in bijlage IIter/1 bij het KB van 2 december 2015.

Tot dat doeleinde moet de door de leverancier van goederen of diensten uitgereikte factuur, of de bijlage ervan :
a) de bedoelde categorie van investering vermelden.
b) de volgende formule bevatten :
"Verklaring met toepassing van artikel 49/1 van het KB/WIB 92 betreffende de investeringsaftrek voor digitale investeringen bedoeld in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, f, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 :
Ik, ondergetekende ........., bevestig dat :
- ... (per categorie de vermeldingen overnemen die worden opgelegd door bijlage IIter/1 van het KB/WIB 92)
- ...
... (datum)
... (naam)
... (handtekening).".

De bijlage bij dit koninklijk besluit bevat de bijlage IIter/1 bij het KB/WIB 92 met het oog op de verduidelijking van de verplicht aanwezige vermeldingen op de facturen gerelateerd aan de betreffende vaste activa. Het gaat om informatie van technische aard die noodzakelijk op de facturen moet voorkomen teneinde te verklaren in welke investeringscategorie de digitale investering zich bevindt.

De belastingplichtige die de investeringsaftrek voor digitale investeringen vraagt, moet de facturen over de investeringen in de vaste activa ter beschikking houden van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Lees ook: Verhoogde fiscale aftrek voor digitale investeringen KMO's

Wettelijke basis

De programmawet van 10 augustus 2015 heeft de verhoogde investeringsaftrek uitgebreid tot digitale investeringen in de domeinen van de cyberbeveiliging en de elektronische handel.

Artikel 77 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals aangevuld door de voormelde programmawet, voorziet erin dat de aard van de in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, f, van hetzelfde Wetboek, bedoelde vaste activa, alsook de criteria waaraan deze vaste activa moeten beantwoorden om recht te geven op de verhoogde investeringsaftrek worden vastgesteld bij een koninklijk besluit.

Op basis van advies 138/5 CBN, kan eraan herinnerd worden dat software een digitale investering vormt in de mate dat ze als een duurzaam element van de vennootschap wordt beschouwd, bedoeld om op duurzame wijze de activiteit van de vennootschap te dienen, en dat ze aldus onder de vaste activa wordt vermeld.

Inwerkingtreding

Dit besluit is van toepassing vanaf aanslagjaar 2016.

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 wat de investeringsaftrek voor digitale investeringen betreft