Interprofessioneel akkoord IPA 2017-18

Geschreven door Lexalert

De tekst van het nieuwe Interprofessioneel akkoord IPA 2017-18 werd gepubliceerd door de Nationale Arbeidsraad. U vindt hem hieronder integraal terug. 

A. Loonnorm

Op basis van het technisch verslag van de Centrale  Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) leggen de sociale partners de maximale marge voor  loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018 vast op 1,1 %.  Deze   maximale marge zal door de sociale partners in een algemeen  verbindend verklaarde cao gesloten in de Nationale  Arbeidsraad (NAR) worden vastgelegd.

In de onderhandelingen over de invulling van de loonmarge op sectoraal en/of ondernemingsniveau zal men maximaal rekening houden  met  de  specifieke economische  situatie van de sector en/of de onderneming, het behoud en de creatie  van tewerkstelling en de concurrentiekracht.

Bij de invulling van de loonmarge  dient eveneens  rekening  te worden gehouden  met de reële kostprijs van alle weerhouden maatregelen. In dit verband  verwijzen de sociale partners eveneens naar het gemeenschappelijk advies van de NAR van 12 februari 2014 m.b.t. de geleidelijke opheffing van de verschillen  in behandeling die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden  inzake aanvullende pensioenen.

B. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen en sociale bijstand

Vertrekkende van de bepalingen  van de wet van   23   december    2005   betreffende  het generatiepact, enerzijds,  en de  brief  van de eerste minister  van 17 november 2016 aan de NAR en de CRB anderzijds, hebben  de sociale partners  een  voorstel tot   invulling van  de beschikbare   enveloppe   voor  2017  en  2018 uitgewerkt.  De  enveloppe   bedraagt   506,8 miljoen euro op jaarbasis en op kruissnelheid in 2018. Voor 2017 betekent dit 169,9 miljoen euro op jaarbasis.

In bijlage 1vindt men een overzicht evenals de becijfering van de voorgestelde maatregelen.

Hierbij  wordt  ernaar  gestreefd  om  de armoede-kloof verder te dichten alsook om specifieke  oplossingen  te  bieden  voor specifieke situaties van behartenswaardige gevallen- in het bijzonder de situatie  van de alleenstaande  ouders  - zonder  dat  daarbij opnieuwwerkloosheids-en inactiviteitsvallen worden gecreëerd.

De voorgestelde  maatregelen zullen  worden opgenomen in een advies van de NAR/CRB en in  een  advies  van  het  Algemeen Beheerscomité voor  het  Sociaal Statuut  der Zelfstandigen dat gelijktijdig met het afsluiten van de cao die de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor  2017-2018  zal vaststellen, zal worden  uitgevaardigd.

C. Verlengingen en lopende dossiers

Naast de verlengingen voor de periode  2017-2018:

1. cao  nr.  114  betreffende het  medisch brugpensioen (mindervaliden en ernstige lichamelijke problemen);

2.  de werkgeversbijdrage van 0,10% voor  de

inspanningen  ten   voordele   van  de personen  die behoren  tot risicogroepen;

3.  het systeem van de innovatiepremie;

4.  de vrijstelling van de startbaanverplichting indien   de  sector  een  werkgeversbijdrage van 0,15% voorziet  bij risicogroepen;

5.  de financiering en  verduurzaming van  de overheidstussenkomst in het kader van het 80/20-systeem (tussenkomst werkgever  in de  kosten  voor  openbaar  vervoer  in  het woon-werkverkeer via een overeenkomst derde betaler), met een open enveloppe;

6.  het  behoud  van  de totale  boete  voor  het niet-aanbieden van een outplacementbegeleiding op 1.800 euro;

...  spreken   de  sociale   partners   af  om  de bestaande  kadercao's  van de NAR m.b.t. het brugpensioen (SWT) en de landingsbanen aan te  passen overeenkomstig de afspraken  die vervat zijn in bijlage 2. De nieuwe  kadercao's gelden  voor  de periode  2017-2018.  Zij zullen gelijktijdig worden afgesloten  met  de cao die de     maximale            marge    voor loonkostenontwikkeling voor   2017-2018   zal vaststellen.

D. Maatschappelijke uitdagingen

De  sociale  partners  wensen  in  de  periode 2017-2018     een      aantal      maatschappelijke uitdagingen  aan te pakken.

Daartoe formuleren zij de volgende ankerpunten:

1. Burn-out

De burn-outproblematiek komt  steeds prominenter in de actualiteit. Zowel werknemers  als  werkgevers  en ondernemers worden  ermee geconfronteerd.

De  interprofessionele  sociale  partners zullen   in   het   kader   van   de   NAR  een bijzonder  comité  met  roterend voorzitterschap oprichten om deze problematiek te onderzoeken, duiding  te brengen, de analyse te onderbouwen en de problematiek bespreekbaar  te maken. Het zal daarbij  gebruik  maken  van bestaande expertise.  De vaststellingen die hieruit voortvloeien, moeten het mogelijk  maken om te beschikken over meer verduidelijking en  informatie, te  werken   rond sensibilisering (bv.  informatiecampagne, een brochure uitwerken, goede praktijken kenbaar maken) en andere acties te ondernemen die rekening  houden  met  de werkbaarheid voor de werknemer, de werkgever  en de ondernemer.

Het comité zal tegen  01/07/2017 een werkplan  opmaken. In functie  daarvan  zal via  herbestemming van  bestaande middelen (overheveling vanuit  het globaal budget voor de risicogroepen)  een budget worden  toegekend om dit werkplan  te realiseren.

2. Vereenvoudiging

De  interprofessionele sociale  partners zullen voorstellen formuleren om de bestaande   regelgeving   en   de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen teneinde  de complexiteit en  de  administratieve  lasten  en  kosten terug te dringen, met behoud van de informatierechten,de sociale rechten en de sociale bescherming.

In een eerste fase, die loopt tot 31/03/2017, zullen zij in de NAR een stand van  zaken  opmaken  van  de werkzaamheden rond administratieve vereenvoudiging die  lopen  in  de verschillende organen waarin zij vertegenwoordigd zijn. In een tweede  fase zullen  zij  actiepunten en concrete voorstellen formuleren. Zij zullen geregeld over hun vorderingen op het vlak van administratieve vereenvoudiging communiceren.

Ander interessant artikel: Procedure re-integratie langdurig zieken: stapsgewijs overzicht van re-integratietraject

3. Een toekomstgerichte arbeidsorganisatie

De  interprofessionele sociale  partners zullen tegen 30/06/2017 in de NAR onderzoeken welke maatregelen  en aanpassingen van de arbeidswetgeving kunnen   toelaten  om  een  soepeler organisatie  van  de  arbeid  voor  de werkgever  mogelijk te maken en de balans werk- privéleven en de werkbaarheid in de lo opbaan      voor      de     werknemer     te verbeteren, met  inbegrip  van de nieuwe arbeids-en arbeidsorganisatievormen, met als doel de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van de ondernemingen te bevorderen. Zij zullen tevens bekijken hoe zij het  overleg  en de ontwikkeling van pilootprojecten daarover  kunnen stimuleren.

4. Digitalisering en deeleconomie

De  interprofessionele sociale  partners zullen  in  de  NAR-CRB bekijken  welke maatregelen kunnen  worden genomen om 

ervoor  te zorgen dat de digitalisering en de deeleconomie kunnen  leiden tot meer groei, werkgelegenheid en ondernemerschap,  en  een  duurzame sociale zekerheid.

Het verslag en de aanbevelingen van de Hoge  Raad voor  de  Werkgelegenheid (HRW), het advies van de NAR over de toekomst van werk (Future Of Work)  en de documenten van  de  CRB over  de digitalisering en de arbeidsmarkt vormen in dat opzicht belangrijke basisreferenties.

De sociale partners zullen aandacht hebben voor de impact  op de duurzaamheid van de economie en de arbeidsmarkt en op de eerlijke  concurrentie tussen alle spelers/ondernemers op  de  markt.  Zij zullen  in kaart  brengen  waar  de opportuniteiten of gevaren liggen,en zullen in dit  kader voorstellen formuleren om werknemers en werkgevers/ondernemers beter te wapenen voor deze uitdagingen of om eventuele ongewenste  effecten op te vangen.

De sociale partners zullen tegen 30/06/2017 een eerste diagnose uitvoeren. Op basis daarvan zullen zij tegen 31/12/2017 concrete voorstellen uitwerken. Daartoe  zullen zij in september 2017  in  de  schoot  van  de  NAR-CRB een colloquium organiseren  met  de betrokken actoren.

5.  Mobiliteit

Het gemeenschappelijk advies van de CRB van 18/11/2015 over de basisprincipes voor een duurzaam  mobiliteitsbeleid vormt een belangrijke basisreferentie.

Het  mobiliteitsbudget kan een  onderdeel zijn  van  een  globale  mobiliteitsvisie.  De interprof essionele  sociale  partners  zullen tegen  31/03/2017 in de NAR-CRB bekijken hoe dit  budget  kan worden uitgewerkt ten behoeve  van een duurzamere mobiliteit en een    betere    intermodaliteit, zonder meerkost voor de werkgevers, zonder loonverlies voor de werknemers en zonder negatieve impact op de budgetten van de sociale zekerheid en de overheden. 

6. Herstructureringen

De sociale partners vragen aan de regering de nodige tijd om de problematiek  van de herstructureringen in zijn geheel grondig te kunnen bespreken en zullen tegen 30/06/2017  in  de  NAR bekijken welke gemeenschappelijke voorstellen geformuleerd kunnen worden. 

7. Jongerentewerkstelling

De interprofessionele sociale partners zullen tegen 31/03/2017 in de NAR bekijken welke gemeenschappelijke voorstellen geformuleerd  kunnen worden om de tewerkstelling  van jongeren te bevorderen en hun positie op de arbeidsmarkt structureel te verbeteren.

In dat kader zullen de sociale partners ook een  antwoord   geven  op  de  brief van 23/11/2016 van de Minister van Werk.

8. Aanwerving en tewerkstelling bevorderen

De sociale partners zullen tegen 31/03/2017  in  de  NAR bekijken  welke gemeenschappelijke voorstellen geformuleerd    kunnen   worden   om   een structurele   oplossing  te  bieden  om  de aanwerving       en      tewerkstelling      te bevorderen in de specifieke sectoren waarin de maatregelen van de geharmoniseerde opzegregeling en de afschaffing van de proefperiode een bijzondere impact hebben. In dat kader zullen de sociale partners ook een antwoord geven op de adviesaanvraag van 19/04/16 van de Minister van Werk.

9. Naar een beter en sterker sociaal overleg

De  interprofessionele  sociale  partners zullen tegen 31/12/2018 bekijken welke andere maatregelen kunnen worden genomen in het kader van het dossier arbeiders-bedienden. Zij verwijzen hierbij naar de afspraken die zij daaromtrent gemaakt hebben in de verklaring van de Groep van 10 van 10 februari 2014.

De  interprofessionele sociale  partners willen  ook  het  debat  over  de hervorming van  het  paritair landschap, eerst  op sectoraal en ondernemingsniveau, voortzetten, dat moet  leiden tot  meer eenvoud en efficiëntie.

Lees de volledige tekst van het Interprofessioneel Akkoord - IPA 2017-2018