Hogere werkgeversbijdragen op SWT’s en SWAV’s vanaf 1 januari 2016

Geschreven door Ester Van Oostveldt, Van Eeckhoutte, Tacquet & Kileste, www.bellaw.be
Foto: timlewisnm  

Programmawet (I) 26 december 2015 (BS 30 december 2015)

De verhoging per 1 januari 2016 van de werkgeversbijdragen op bedrijfstoeslagen (SWT) en aanvullingen op sociale uitkeringen (SWAV en Fortistijdskrediet) werd door ons al aangekondigd in onze laatste SoCompact van vorig jaar.

Concreet gaat het om een verhoging van de werkgeversbijdragen op:

  • de bedrijfstoeslagen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT),
  • de door de werkgever aan een werknemer betaalde aanvullende vergoedingen als toeslag bij:
    • de uitkeringen in geval van volledige werkloosheid (de zgn. canada dry-stelsels of stelsels van werkloosheid met aanvullende vergoedingen bij oudere werknemers (SWAV)),
    • de uitkeringen voor tijdskrediet (de zgn. Fortistijdskredieten).

Deze verhoging staat ingeschreven in de Programmawet (I) die op 30 december 2015 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd en heeft tot doel de vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt verder te ontmoedigen.

Programmawet (II) die in het Belgisch Staatsblad van dezelfde datum werd gepubliceerd, bevat geen sociaalrechtelijke maatregelen.

De bijdragen op SWT’s en SWAV’s zijn al verschillende keren gewijzigd. De laatste wijziging dateert van 1 april 2012. Een schematisch overzicht van de bijdragepercentages van toepassing sinds 1 april 2012 gaven wij u in onze SoCompact nr. 26-2012.

De Programmawet verhoogt de sinds 1 april 2012 van toepassing zijnde bijdragepercentages door ze te vermenigvuldigen met een coëfficiënt van 1,25 voor de profitsector en een coëfficiënt van 2,25 voor de non-profitsector. Het hogere tarief voor de non-profitsector heeft tot doel het huidige verschil tussen de bijdragen die van toepassing zijn op de werkgevers van de profitsector en die voor de werkgevers van de non-profitsector te verkleinen.

De verhoging geldt uitsluitend voor de aanvullingen die vanaf 1 januari 2016 voor de eerste maal worden toegekend naar aanleiding van een tijdskrediet of een opzegging of een beëindiging van de arbeidsovereenkomst betekend na 10 oktober 2015.

Schematisch weergegeven zien de verhoogde bijdragepercentages er als volgt uit:

1. Bijzondere werkgeversbijdrage verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Leeftijd werkloze met bedrijfstoeslag bij de aanvang van het stelsel

Bijdragepercentage profitsector

 < 52 jaar

 125 % (min. 50 EUR)

 ≥ 52 jaar < 55 jaar

 118,75 % (min. 50 EUR)

 ≥ 55 jaar < 58 jaar

 62,50 % (min. 50 EUR)

 ≥ 58 jaar < 60 jaar

 62,50 % (min. 50 EUR)

 ≥ 60 jaar

 31,25 % (min. 37,60 EUR)

Leeftijd werkloze met bedrijfstoeslag op einde van maand waarin de bijdrage verschuldigd is

Bijdragepercentage non-profitsector

 < 52 jaar

 22,50 %

 ≥ 52 jaar < 55 jaar

 21,38 %

 ≥ 55 jaar < 58 jaar

 19,13 %

 ≥ 58 jaar < 60 jaar

 12,38 %

 ≥ 60 jaar

 0 %

2. Bijzondere werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoeding bij de werkloosheidsuitkeringen (SWAV)

Leeftijd werkloze bij de aanvang van het stelsel

Bijdragepercentage profitsector

< 52 jaar

125 %

≥ 52 jaar < 55 jaar

118,75 %

≥ 55 jaar < 58 jaar

62,50 %

≥ 58 jaar < 60 jaar

62,50 %

≥ 60 jaar

48,53 %

Leeftijd werkloze op einde van maand waarin de bijdrage verschuldigd is

Bijdragepercentage non-profitsector

< 52 jaar

22,50 %

≥ 52 jaar < 55 jaar

21,38 %

≥ 55 jaar < 58 jaar

19,13 %

≥ 58 jaar < 60 jaar

12,38 %

≥ 60 jaar

0 %

3. Bijzondere werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoeding bij onderbrekingsuitkeringen (Fortistijdskrediet)

De werkgeversbijdrage verschuldigd op de aanvullende vergoeding bij een onderbrekingsuitkering in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, de zogenaamde Fortistijdskredieten, wordt vastgesteld op 48,53 %.

►Lees ook: Werkgevers moeten in Vlaanderen de terugbetalingsaanvraag educatief verlof uiterlijk 30 maart 2016 indienen

4. Ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering

De verhoging van de werkgeversbijdrage geldt ook voor de afwijkende bijdragepercentages van toepassing op de bedrijfstoeslagen in het kader van een SWT betaald door een werkgever erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering (voor de SWT’s aangevangen tijdens deze periode van erkenning). Voor deze ondernemingen geldt de verhoging evenwel enkel voor zover de erkenning of, voor de ondernemingen in herstructurering, de aankondiging van het collectief ontslag, dateert van na 10 oktober 2015.