Hof van Cassatie - Structureel telewerk kan ook zonder overeenkomst

Geschreven door , Instituut voor Arbeidsrecht - KULeuven, www.law.kuleuven.be/arbeidsrecht/nieuwsbrieven
Foto: Michael Saechang  

Cass. 5 oktober 2020, AR S.19.008.N, www.juridat.be

Vergoeding huisarbeid – structureel telewerk – geen schriftelijke overeenkomst – toepasselijkheid van CAO nr. 85   

Een werknemer vordert een vergoeding voor de verrichte huisarbeid op basis van artikel 119.6 Arbeidsovereenkomstenwet. De werkgever betwist daarentegen dat deze vergoeding verschuldigd is, omdat de werknemer telewerk verricht in zin van CAO nr. 85. Het arbeidshof had geoordeeld dat de vergoeding voor huisarbeid verschuldigd is, omdat de overeenkomst tussen deze werknemer en werkgever niet voldoet aan de vereisten van artikel 6 CAO nr. 85. Bijgevolg kan de werknemer niet beschouwd worden als een telewerker.

Volg op 10 december 2020 van 12 uur tot 14 uur het online seminar Flexibiliteit in arbeidstijd tijdens en na de coronacrisis (VOLZET) met Maaike CORNELLI en Sam DE VOOGT

Het Hof van Cassatie overloopt eerst enkele bepalingen van CAO nr. 85. Het Hof kijkt onder meer naar de beschrijving van telewerk, de plaats waar telewerk kan worden verricht en de vereiste van een schriftelijke overeenkomst. Vervolgens gaat het Hof in op de bepalingen betreffende huisarbeid in titel 4 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Het Hof vermeldt in dit verband de beschrijving van huisarbeid. Daarnaast geeft het Hof artikel 119.1, §2, eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet weer dat bepaalt dat de artikelen 119.3 tot 119.12 niet van toepassing zijn op telewerkers in zin van CAO nr. 85. Verder haalt het Hof de bepalingen aan over de vergoeding voor de kosten verbonden aan huisarbeid en de verplichting dat de overeenkomst voor huisarbeid deze vergoeding dient te vermelden. Artikel 119.6 Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat bij ontstentenis van deze vermelding of een collectieve arbeidsovereenkomst een forfaitair bedrag van tien procent van het loon verschuldigd is als vergoeding voor de kosten verbonden aan huisarbeid. 

Op basis van deze bepalingen oordeelt het Hof dat artikel 119.6 Arbeidsovereenkomstenwet slechts kan worden toegepast in zoverre de huisarbeider geen telewerker is in zin van CAO nr. 85. De vaststelling dat de werkgever en werknemer geen schriftelijke overeenkomst hebben gesloten overeenkomstig artikel 6, §1 CAO nr. 85 sluit volgens het Hof niet uit dat deze arbeidsrelatie onder het toepassingsgebied van CAO nr. 85 valt. Het Hof van Cassatie verbreekt daarom het arrest van het arbeidshof. Het Hof stelt dat de appelrechters niet wettig hebben uitgesloten dat de werknemer een telewerker is in zin van CAO nr. 85 en dus hun beslissing niet naar recht verantwoorden. (Simon Taes)

Volledige tekst van het arrest