Hoeveel mag een gepensioneerde bijverdienen in 2019?

Geschreven door Lexalert
Foto: Bengin Ahmad  

Gepensioneerden kunnen onder bepaalde voorwaarden onbeperkt bijverdienen. Indien de voorwaarden daartoe niet vervuld zijn, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen bij cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De aanpassing gebeurt in functie van het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester. De nieuwe bedragen zijn gelijk aan de basisbedragen vermenigvuldigd met het nieuw indexcijfer en gedeeld door de startindex.

Met een bericht in het Staatsblad van 4 december 2018, kondigt de FOD Sociale Zekerheid aan dat de jaarbedragen worden gewijzigd met ingang van 1 januari 2019. Het bericht bevat een overzichtstabel met telkens een verwijzing naar de bijhorende bepalingen van de programmawet waarin de cumulatieregeling aan bod komt.

De volgende tabel geeft een overzicht van de bedragen toepasselijk in 2019: 

Inkomensgrenzen bij cumulatie van pensioen met beroepsactiviteit (bedragen in euro, geldig vanaf 1 januari 2019, verschillende pensioenstelsels).

 

Vóór wettelijke pensioenleeftijd

Na wettelijke pensioenleeftijdt of carrière 45 jaar

Vóór wettelijke pensioenleeftijd

Na wettelijke pensioenleeftijd

 

RP of RP+OP

RP of RP+OP

OP

OP

Activiteit als werknemer, mandaat, ambt of post (bruto jaarbedrag)

       

Zonder kinderlast

8.172

Onbeperkt

19.027

23.604

Met kinderlast

12.258

Onbeperkt

23.784

28.712

Activiteit als zelfstandige (netto jaarbedrag, na aftrek van beroepskosten en –verliezen)

       

Zonder kinderlast

6.538

Onbeperkt

15.222

18.883

Met kinderlast

9.807

Onbeperkt

19.027

22.969

(RP: rustpensioen - OP: overlevingspensioen)