Hoeveel interesten in 2020?

Geschreven door Laurens Snauwaert, Alaska, www.alaska-group.eu
Foto: Niels Epting

Iedereen die te laat is met het betalen van zijn belastingen, moet daarvoor nalatigheidinteresten betalen aan de Staat. Aan de andere kant is de Staat ook aan de belastingplichtige interesten verschuldigd wanneer zij belastingen hebben betaald, maar waarvan achteraf bleek dat ze eigenlijk niet moesten betaald worden. In een recent bericht van de Administratie in het Belgisch Staatsblad staat opgenomen hoeveel het tarief zal bedragen voor kalenderjaar 2020.

Te laat met betalen?

Is een vennootschap te laat met het betalen van haar vennootschapsbelasting, dan is een vennootschap daarop nalatigheidinteresten verschuldigd. De interest wordt per maand berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag van de betaling. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend. Sinds 1 januari 2018 bedraagt de interestvoet 4%. Moest een vennootschap bv. 3.500 euro belastingen betalen vóór 15 maart 2019, maar betaalt zij pas op 23 september 2019, dan worden de nalatigheidinteresten berekend vanaf april tot en met september. Bijgevolg moet de vennootschap (3.500 euro x 4%/12) x 6 maanden = 70 euro interesten betalen. Er zijn echter geen nalatigheidinteresten verschuldigd als deze niet meer dan 5 euro per maand bedragen. Ook voor 2020 heeft de fiscus die 4% nalatigheidinteresten bevestigd.

Volg op 20 november 2020 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (NOV 2020) met Roel VAN HEMELEN

Belastingen waren niet verschuldigd?

Omgekeerd is het wanneer een vennootschap belastingen betaald heeft, maar wanneer achteraf door bv. in bezwaar te gaan, blijkt dat de belastingen niet verschuldigd waren. Ook in dat geval moet de fiscus aan de vennootschap interesten betalen, tenminste als die ook hier minstens 5 euro per maand bedragen. De technische term daarvoor is zgn. moratoriuminteresten. Sinds 1 januari 2018 bedragen die interesten 2% vermits de moratoriuminteresten steeds 2% lager moeten zijn dan de nalatigheidinteresten. Vermits de fiscus 4% nalatigheidinteresten voor 2020 heeft bevestigd, leidt dit ertoe dat ook de moratoriuminteresten voor 2020 ongewijzigd blijven ten opzichte van 2018 en 2019. De moratoriuminteresten blijven m.a.w. ongewijzigd op 2% voor 2020.

►Lees ook: Vlaanderen schaft duolegaat af - Maar wat komt in de plaats?

Om de moratoriuminteresten moet verzoekt worden. Ze worden niet automatisch toegekend. Sinds 1 januari 2018 moet de fiscus bijgevolg in gebreke gesteld worden. Dat gebeurt echter vrij eenvoudig doordat een bezwaarschrift (of ambtshalve ontheffing) tegen een aanslag als een ingebrekestelling geldt. Wat daarenboven nieuw is, is dat in het bezwaarschrift niet expliciet om de moratoriuminterest moet gevraagd worden. Door in bezwaar te gaan worden ze m.a.w. automatisch toegekend, voor zover het bezwaar achteraf wordt ingewilligd.