Hoe de douanewaarde vaststellen?

Geschreven door Lexalert
Foto: Peters Picture  

De FOD Financiën publiceerde op 26 januari 2018 de circulaire 2018/C/9 over de douanewaarde op www.fisconet.be. 

De douanewaarde van de ingevoerde goederen is een van de drie belastingelementen die de basis uitmaken voor de vaststelling van de douaneschuld, de andere twee zijn de oorsprong van de goederen en het douanetarief.

Het belang van de douanewaarde komt uit het quasi algemene beginsel van de belastingheffing “ad valorem”; concreet betekent dit een percentage van de waarde van de goederen die werd aangegeven bij de invoer. Vandaar is het belangrijk om over regels te beschikken om de waarde van de goederen te kunnen vaststellen, die als basis zal gelden voor het berekenen van de belastingheffing.

De douanewaardebepaling heeft tot doel een juiste heffing van het recht bij invoer te bekomen (fiscaal aspect) maar ook de loyale importeur te beschermen tegen oneerlijke concurrentie (sociaal-economisch aspect).

Een rechtvaardig, eenvormig en neutraal systeem voor de bepaling van de douanewaarde van de goederen is nodig, die het gebruik van willekeurig vastgestelde of fictieve douanewaarden uitsluit.

De douanewaarde dient te worden vastgesteld volgens eenvoudige en rechtvaardige maatstaven, die in overeenstemming zijn met de handelspraktijk.

Zowel het bedrijfsleven als de douane hebben er belang bij dat er zekerheid bestaat inzake de aan te geven waarde.

Het ligt voor de hand dat de importeurs het op prijs stellen om op voorhand en precies te weten hoeveel invoerrechten zij zullen moeten betalen, zulks met het oog op de berekening van de kostprijs en van de verkoopprijs van de ingevoerde goederen.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door middel van een instrument, met name een systeem voor het bepalen van de douanewaarde; het gaat om zes verschillende methoden die volgens een dwingende rangorde dienen te worden toegepast.

Lees de volledige tekst van de circulaire 2018/C/9 over de douanewaarde

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit via de maandelijkse, online seminaries "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)

Bekijk de inhoudstafel van de circulaire

I. Basisregels – Inleidende begrippen

I.1. Voorwoord

I.2. Begripsbepalingen

I.3. Waarden vermeld op de douaneaangifte

I.4. Juridische context van de douanewaarde

I.5. Rol van de douane

I.6. Verplichtingen van de aangever

I.7. Overzicht van de methoden voor de vaststelling van de douanewaarde

I.3.1. Overzicht

I.3.2. De douanewaarde

I.3.3. Maatstaf van heffing van de BTW

I.3.4. Waarde voor de statistiek

I.3.5. Andere prijzen en waarden

I.4.1. De GATT-Overeenkomst 1979

I.4.2. Oprichting van de Wereldhandelsorganisatie 1995

I.4.3. De Werelddouaneorganisatie

I.4.4. Het Communautair Douanewetboek 1994

I.4.5. Douanewetboek van de Unie

I.4.6. Douane-unie EU-Turkije

II. Transactiewaarde van de ingevoerde goederen

II.1. Begrip transactiewaarde

II.2. Voorwaarden

II.3. Toe te voegen elementen

II.4. Niet belaste elementen

II.5. Factuur

II.6. Aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1)

II.2.1. Overzicht

II.2.2. Verkoop en handelsniveau

II.2.3. Verkoop voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie

II.2.4. Moment van de verkoop

II.2.4.1. Verkoop vóór het binnenbrengen in het douanegebied van de Europese Unie

II.2.4.2. Verkoop na invoer in de Unie

II.2.4.3. Opeenvolgende verkopen

II.2.4.4. Overgansmaatregelen met betrekking tot opeenvolgende verkopen

II.2.5. Beperkingen van gebruik

II.2.6. Te vervullen prestaties

II.2.7. Winstdeling

II.2.8. Verbonden koper en verkoper

II.2.8.a. Belang van de verbondenheid

II.2.8.b. Beïnvloeding door de verbondenheid

II.2.8.c. Testwaarden bij verbondenheid

II.2.9. Niet-aanvaarding van de aangegeven transactiewaarde

II.3.1. Prijsaanpassingen

II.3.2. Kosten en diensten

II.3.2.a. Overzicht

II.3.2.b. Vervoer- en leveringskosten

II.3.2.b.1. Leveringsvoorwaarden

II.3.2.b.2. Gratis vervoer

II.3.2.b.3. Kosten in het douanegebied van de Unie

II.3.2.b.4. Kosten van weging en analyse

II.3.2.b.5. Kosten van vervoer in containers

II.3.2.b.6. Overliggeld

II.3.2.b.7. Kosten bij luchtvervoer

II.3.2.b.8. Voorbeelden

II.3.2.c. Commissies en courtages

II.3.2.d. Verpakkosten

II.3.2.e. Toeleveringen door de koper

II.3.3. Intellectuele rechten

II.3.3.a. Algemeenheden

II.3.3.b. Voorwaarden om de royalty’s en licentierechten toe te voegen aan de betaalde of te betalen prijs

II.3.3.b.1. Betrekking hebben op de ingevoerde goederen

II.3.3.b.2. Voorwaarde zijn van de verkoop

II.3.3.c. Berekeningswijze

II.3.3.d. Onderdelen

II.3.3.e. Voorbeelden

II.3.4. Winstdeling

II.4.1. Overzicht

II.4.2. Vrachtkosten en aanverwante kosten binnen de Unie of binnen de douane-unie EU-Turkije

II.4.3. Installatiekosten

II.4.4. Financieringsintresten

II.4.5. Recht tot reproductie

II.4.6. Aankoopcommissies

II.4.7. Belastingen

II.4.8. Handelsactiviteiten van de koper

II.4.9. Betaling van “fees”

II.4.10. Overdracht van dividenden

II.4.11. Recht tot distributie of wederverkoop

II.4.12. Quotakosten

II.4.13. Kortingen en prijsverminderingen 

II.4.14. Gefractioneerde betaling

II.4.15. Beschadigde of niet met het koopcontract overeenstemmende goederen

II.4.16. Kosten van wetenschappelijk onderzoek en voorlopige schetsontwerpen

II.5.1. Begeleidingsdocument

II.5.2. Voorlopige factuur

II.5.3. Pro-formafactuur

II.6.1. Vrijstelling van het voorleggen van een aangifte D.V. 1

II.6.2. Hoe houdt PLDA rekening met de gevallen waarbij geen D.V.1 vereist is

II.6.3. Vereiste gegevens

II.6.4. Globale aangiften

II.6.5. Entrepot

II.6.6. Manuele aangifte D.V.1 op papier

III. Bijkomende methoden voor het bepalen van de douanewaarde

III.1. Overzicht

III.2. Transactiewaarde van identieke goederen

III.3. Transactiewaarde van soortgelijke goederen

III.4. Aftrekmethode

III.5. Methode van de berekende waarde

III.2.1. Gebruiksvoorwaarden

III.2.2. Identieke goederen

III.2.3. Aanpassing

III.2.4. Laagste waarde

III.2.5. Zelfde producent

III.2.6. Referentiegoederen

III.2.7. Procedure

III.2.8. Merkartikelen

III.3.1. Gebruiksvoorwaarden

III.3.2. Soortgelijke goederen

III.3.3. Aanpassing

III.3.4. Laagste waarde

III.3.5. Zelfde producent

III.3.6. Referentiegoederen

III.3.7. Procedure

III.3.8. Merkartikelen

III.4.1. Gebruiksvoorwaarden

III.4.2. Uitgesloten verkopen

III.4.3. Vroegste datum

III.4.4. Eenheidsprijs

III.4.5. Rangorde van prijs

III.4.6. Aftrekelementen

III.4.7. Bewerking of verwerking na invoer

III.5.1. Gebruiksvoorwaarden

III.5.2. Omkeerbare rangorde

III.5.3. Informatiebronnen

III.5.4. Bijrekenelementen

III.5.5. Vertrouwelijkheid van de gegevens

III.6. Methode van de redelijke middelen of “Fallback”-methode

IV. Bijzondere waarderingen

IV.1. Vereenvoudigde procedure – in consignatie ingevoerde aan bederf onderhevige goederen

IV.2. Wisselkoers

IV.3. Vereenvoudigingen

IV.4. Plaats van binnenkomst

IV.5. Geschenken en bagage

IV.6. Maakloon

IV.7. Bijzondere regelingen

IV.8. Bijzondere trafieken

IV.1.1. Eenheidsprijs

IV.1.2. Praktische toepassing van de vereenvoudigde procedure

IV.1.3. Keuzerecht tot gebruikmaking van de procedure

IV.1.4. Vermelding in TARBEL/TARWEB

IV.1.5. Snijbloemen

IV.2.1. Omrekening

IV.2.2. Vaststelling van de maandelijkse wisselkoers

IV.2.3. Toepassing van de wisselkoers

IV.2.4. Tijdstip van omrekening

IV.3.1. Vereenvoudigde en aanvullende aangifte

IV.3.2. Vergunning voor een vereenvoudiging

IV.7.1. Douanevervoer

IV.7.2. Douane-entrepot

IV.7.3. Tijdelijke invoer

IV.7.4. Bijzondere bestemming

IV.7.5. Actieve veredeling

IV.7.6. Passieve veredeling

IV.8.1. Luchtvervoer

IV.8.1.a. Artikelen voor de exploitatie van luchtvaartondernemingen

IV.8.1.b. Spoedzendingen door de lucht

IV.8.2. Postzendingen

V. Verrekenprijzen

V.1. Wat is een verrekenprijs?

V.2. De OESO-richtlijnen

V.3. Aanvaarding van de verrekenprijs als douanewaarde

V.4. Aanpassingen a posteriori van de verrekenprijzen

VI. Slotbepalingen

Bijlage 1: Verordening (EU) nr. 952/2013

Bijlage 2: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

Bijlage 3: Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446

Bijlage 4: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341

Bijlage 5: Aangifte van gegevens inzake de douanewaarde D.V. 1

Bijlage 6: Termen en afkortingen gebruikt in de internationale handel

Bijlage 7: Incoterms 2010

Bijlage 8: Lijst van in artikel 142, lid 6 IA, bedoelde goederen

Bijlage 9: Lijst van de ISO-muntcodes ISO 4217

Bijlage 10: In de douanewaarde op te nemen luchtvrachtkosten