Het Vlaamse logiesdecreet 2016

Geschreven door Lexalert

Het decreet houdende de toeristische logies werd in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2016 gepubliceerd. Het schept een kader waarbinnen diensten als AirBNB kunnen opereren.

Met dit decreet wordt een vermindering van de procedures en de administratieve lasten beoogd.

Het decreet moet de drempels voor toeristisch ondernemen verminderen en bevat enkel zaken die rechtstreeks te maken hebben met de kwaliteit van het logies vanuit het standpunt van de consument (brandveiligheid, verplichte basisnormen en vrijwillige kwaliteitsnormen).

Draagwijdte

Het decreet definieert de begrippen die van belang zijn voor de omschrijving van het toepassingsgebied van het decreet, onder meer: toerist, toeristisch logies, aanbieden aan de toeristische markt, de exploitant, de tussenpersoon en Toerisme Vlaanderen.

Als ‘toeristisch logies’ wordt aanzien elke exploitatie die tegen betaling aan één of meerdere toeristen de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten. Dit decreet is zowel van toepassing op exploitaties die logies aanbieden in hoofd- als in nevenactiviteit.

Nieuw is de figuur van de ‘tussenpersoon’ bij het aanbieden en promoten van toeristisch logies. Deze wordt nu gedefinieerd en heeft als doel om te verduidelijken dat toeristisch logies die via deze intermediairs (zoals onlineplatformen, boekings- en verhuurkantoren) aan de markt worden aangeboden, ook worden gevat door dit decreet.

Logies die zich duidelijk en ondubbelzinnig niet richten tot toeristen (zoals bejaarden- tehuizen, studentenkamers, gevangenissen, jeugdinstellingen, kinderverblijven, moedertehuizen, kindernachtverblijven, internaten enzovoort) vallen niet onder de definities en vallen dus buiten het toepassingsgebied van dit decreet.

Aanbieden aan de toeristische markt’ wordt gedefinieerd als het aanbieden van het toeristische logies onder eender welke vorm. Onder deze definitie wordt onder meer aanplakking en aanbieding van het logies via gedrukte of elektronische vorm beschouwd. Met aanbieden ‘als exploitant’ wordt de rechtstreekse aanbieding van het logies aan de toerist bedoeld, bijvoorbeeld via de eigen nieuwsbrief, een eigen folder of een eigen website. Onder de bepaling ‘via tussenpersoon’ wordt bedoeld dat de exploitant zijn logies aanbiedt aan de toeristische markt via diensten van derde partijen – bijvoorbeeld een verhuurkantoor of een internetplatform – die daarvoor een vergoeding ontvangen. Het betreft hier diensten op het vlak van bemiddeling, promotie of hosting (d.i. het aanbieden van een platform, marktplaats enzovoort, via dewelke exploitanten en toeristen rechtstreeks met elkaar in contact kunnen treden).

Het laten gebruiken of zelfs verhuren van het toeristische logies aan familie, kennissen of vrienden, zonder het aan te bieden aan de toeristische markt zoals bovenstaand bedoeld, wordt voor alle duidelijkheid niet gevat in dit decreet.

Met ‘exploitant’ wordt diegene bedoeld die het toeristische logies exploiteert of voor wiens rekening het toeristische logies wordt geëxploiteerd. Onder ‘exploiteren’ wordt enkel de economische activiteit verstaan, dit wil zeggen het aanbieden tegen betaling, of de aanbieder nu een privépersoon is of een handelaar. Het gratis aanbieden en ter beschikking stellen van logies valt niet onder het toepassingsgebied.

De exploitant kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn. Uiteraard kan ook een overheid exploitant zijn. Een exploitant kan zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Voor alle duidelijkheid wordt de tussenpersoon zoals bedoeld in punt 5° niet beschouwd als exploitant van het toeristische logies.

Voorwaarden

Elk toeristisch logies in het Vlaamse Gewest mag alleen aangeboden worden aan de toeristische markt als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° het toeristische logies voldoet aan specifieke brandveiligheidsnormen die door de Vlaamse Regering worden bepaald. De inachtneming van de specifieke brandveiligheidsnormen wordt vastgelegd in een attest van brandveiligheid dat wordt afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar het toeristische logies ligt, of, als de Vlaamse Regering dat zo bepaalt, door een andere dienst of instantie die de Vlaamse Regering heeft aangewezen. De Vlaamse Regering bepaalt het model, de wijze van afgifte en de geldigheidsduur van het attest en de beroepsmogelijkheid tegen een beslissing tot weigering van een brandveilig- heidsattest of tegen het uitblijven van een dergelijke beslissing;

2° de voor toeristen toegankelijke ruimtes van het toeristische logies bevinden zich in voldoende staat van properheid en onderhoud. Toerisme Vlaanderen kan over deze voorwaarde het advies inwinnen van de overheid die daarvoor bevoegd is;

3° een toeristisch logies mag niet worden aangeboden aan de toeristische markt voor minder dan één nacht;

4° de exploitant beschikt over een verzekering tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade, berokkend door hemzelf of zijn aangestelden bij de exploitatie van het toeristische logies;

5° de exploitant of een van de personen die belast zijn met het dagelijkse of feitelijke bestuur van het toeristische logies, mag in België niet door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak veroordeeld zijn of in het buitenland veroordeeld zijn wegens een feit dat overeenstemt met de kwalificatie van een van die misdrijven, behalve als de veroordeling voorwaardelijk is en de betrokkene het voordeel van het uitstel niet heeft verloren en behalve als de betrokkene genade heeft verkregen. Toerisme Vlaanderen kan op elk moment een bewijs van goed zedelijk gedrag, bestemd voor een openbaar bestuur, opvragen, dat uitgereikt is op naam van de exploitant of, in voorkomend geval, van de persoon die belast is met het dagelijkse of feitelijke bestuur van het toeristische logies. Dat bewijs mag niet vroeger dan dertig kalenderdagen voor de datum van de opvraging afgegeven zijn. Dat bewijs van goed zedelijk gedrag mag worden vervangen door eender welk document, uitgereikt door de overheid die daarvoor bevoegd is in de staat van oorsprong of herkomst van de betrok- kene, waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van goed zedelijk gedrag is voldaan als de betrokkene tot een van de volgende categorieën behoort:

a) hij is onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;

b) hij is een staatloze die bestendig in België verblijft of hij is een onderdaan van een staat die aan Belgen gelijkwaardige wederkerigheid toekent;

6° de exploitant beschikt over een geldig eigendomsbewijs van het toeristische logies of over een geldige huurovereenkomst;

7° het toeristische logies voldoet aan de openings- en uitbatingsvoorwaarden die door de Vlaamse Regering worden bepaald en die betrekking hebben op de uitrusting, de inrichting en specifieke veiligheidsaspecten. Toerisme Vlaanderen kan op gemotiveerde wijze een afwijking van een of meer openings- en uitbatingsvoorwaarden toestaan;

8° als het toeristische logies wordt aangeboden aan de toeristische markt met een benaming die door de Vlaamse Regering wordt bepaald, moet het voldoen aan de overeenkomstige bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden die door de Vlaamse Regering zijn bepaald. Een toeristisch logies mag worden aangeboden aan de toeristische markt onder verschillende benamingen op voorwaarde dat het voldoet aan de overeen- komstige bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden van die benaming. Toerisme Vlaanderen kan op gemotiveerde wijze een afwijking van een of meer bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden toestaan;

9° de exploitant stelt informatie ter beschikking van de toeristen. De Vlaamse Regering bepaalt welke informatie ter beschikking moet worden gesteld van de toeristen en op welke wijze die informatie ter beschikking moet worden gesteld.

Erkenning

Een toeristisch logies kan een erkenning krijgen van de Vlaamse overheid.

Door middel van een dergelijke erkenning kan de uitbater aan de consument tonen dat zijn toeristische logies ter plaatse werd gecontroleerd door de overheid en minstens voldoet aan de basisnormen. Het geeft met andere woorden een kwaliteitsgarantie aan de toerist. De erkenning wordt toegekend indien een controle ter plaatse uitwijst dat het toeristische logies voldoet aan alle basisnormen.

Een erkenning is niet verplicht: een toeristisch logies kan vrijwillig een erkenning aanvragen.

Voor een erkenning kan een vergoeding worden aangerekend. Het is de bedoeling om de inkomsten voortvloeiend uit de vergoeding opnieuw te investeren in kwaliteitstrajecten voor de toeristische logiessector. Een erkend toeristisch logies wordt opgenomen in een register, krijgt een erkenningsteken (bijvoorbeeld een erkenningsschild) dat op een publiek duidelijk zichtbare plaats moet worden aangebracht en krijgt duidelijke zichtbaarheid in de promotie door Toerisme Vlaanderen.

Een logies dat géén erkenning heeft verkregen van de bevoegde dienst, mag echter op geen enkele wijze de indruk wekken dat het wel een erkenning heeft verkregen van de bevoegde dienst.

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding wordt door de Vlaamse regering beslist.

Lees de volledige tekst van het decreet houdende het toeristische logies