Het recht op bedrijfstoeslag en uitkeringen in het kader van een landingsbaan

Geschreven door , Claeys & Engels, www.claeysengels.be
Foto: duncan c

Toegang tot afwijkende stelsels op grond van leeftijd voor bedrijfstakken die niet onder een paritair comité ressorteren

In 2019 publiceerde de Nationale Arbeidsraad (NAR) een heel aantal cao’s waardoor de specifieke SWT-stelsels (waaronder het stelsel lange loopbaan) toch (terug) operationeel konden worden. Echter, voor bepaalde stelsels was er nog een initiatief op sectorniveau vereist om de toetredingsleeftijd te kunnen verlagen. Ook diende er een initiatief plaats te vinden op sectorniveau opdat de leeftijdsgrenzen voor een landingsbaan lange loopbaan en zwaar beroep met uitkering zoals bepaald in de cao nr. 137 konden worden toegepast. Bepaalde bedrijfstakken bevinden zich niet in de mogelijkheid om het vereiste initiatief op sectorniveau te nemen. De NAR voorziet voor hen nu in suppletieve regelingen.

De NAR biedt nu de mogelijkheid via drie cao’s om toe te treden tot de bovenvermelde ‘afwijkende’ stelsels op grond van leeftijd voor de sectoren die zelf niet het nodige initiatief kunnen nemen op sectorniveau daar hun bedrijfstak niet onder een opgericht paritair comité ressorteert.

Volg het on demand seminarie Bewijs in sociaal recht met Sylvie LACOMBE

Toegang tot SWT ‘lange loopbaan’

Voor dit stelsel voorzag de NAR erin om de toegangsleeftijd vanaf 1 juli 2021 op 60 jaar te brengen. De toepasselijke cao’s bepalen dan ook de volgende leeftijdsvoorwaarden:

  • 59 jaar voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2021;
  • 60 jaar vanaf 1 juli 2021.

Echter voor wat betreft de verlaging van deze toetredingsleeftijd, is er wel nog een sectoraal initiatief nodig. Voor de sectoren die een dergelijk initiatief niet kunnen nemen omdat hun bedrijfstak niet onder een opgericht paritair comité ressorteert, bieden de cao’s nr. 144 en nr. 145 voor deze sectoren nu wel de toegang tot het afwijkende stelsel op grond van leeftijd voor de lange loopbanen.

De tenuitvoerlegging van de suppletieve regeling waarin voorzien wordt in de cao’s van de NAR dient te gebeuren door middel van een toetreding. Deze toetreding kan gebeuren in de vorm van een cao op ondernemingsniveau, een toetredingsakte overeenkomstig het model en de procedure zoals beschreven in de toepasselijke cao of een wijziging van het arbeidsreglement.

Toegang tot recht op uitkeringen voor een landingsbaan

De cao nr. 137 voorziet in de volgende leeftijdsgrenzen (mits aan alle andere voorwaarden wordt voldaan) voor de periode 2019-2020:

  • 57 jaar voor werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen naar een halftijdse betrekking;
  • 55 jaar voor werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen met een vijfde.

Ook hier vereist de bovenvermelde cao dat er een initiatief plaatsvindt op sectorniveau opdat een beroep zou kunnen worden gedaan op deze leeftijdsgrenzen. Er werd door de NAR dan ook een cao gesloten teneinde de sectoren die een dergelijk initiatief niet kunnen nemen omdat hun bedrijfstak niet onder een opgericht paritair comité ressorteert, de mogelijkheid te geven om uitvoering te geven aan deze leeftijdsgrenzen.

Ook hier dient de tenuitvoerlegging van de suppletieve regeling te gebeuren door middel van een toetreding, nl. in de vorm van een cao op ondernemingsniveau, een toetredingsakte overeenkomstig het model en de procedure zoals beschreven in de toepasselijke cao of een wijziging van het arbeidsreglement.

Actiepunt

De bedrijfstakken die niet in de mogelijkheid zijn om het vereiste initiatief te nemen op sectorniveau, kunnen een beroep doen op de suppletieve regelingen waarin de NAR heeft voorzien. Echter, de toetreding dient in voorkomend geval te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke cao.