Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – Boek 12 - Herstructurering van vennootschappen

Geschreven door Mr Pieter Van den Broeck - Mr Erwin Jennen, Monard Law, https://www.monardlaw.be

Deel 4 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) wordt toegewijd aan de herstructurering en omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen. In deze nieuwsbrief staan we stil bij Boek 12. Herstructurering van vennootschappen.

De wijzigingen die de wetgever heeft doorgevoerd zijn eerder beperkt, en zijn er hoofdzakelijk op gericht om de procedures aan te passen aan de (ver)nieuw(d)e vennootschapsvormen en om een aantal onduidelijkheden die in de praktijk bestonden weg te werken. In wat volgt overlopen we samen met u de belangrijkste wijzigingen.

NV met duaal bestuur

Artikel 12:1 WVV preciseert vooreerst dat de bevoegdheden die in Boek 12 worden toegewezen aan het bestuursorgaan in de naamloze vennootschap met een duaal bestuur toekomen aan de raad van toezicht. Het is dan ook deze laatste (en niet de directieraad) die in geval van herstructurering het fusie- of splitsingsvoorstel zal moeten opstellen.

Maximale opleg in geld bij verkrijgende vennootschap zonder kapitaal

Ook de regeling inzake opleg in geld wordt gewijzigd. Voorheen werd de maximale opleg in geld die kon worden toegekend aan de vennoten van de ontbonden vennootschap begrenst op één tiende van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de factiewaarde van de uitgereikte aandelen. Gelet op de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV, diende er evenwel een bijkomende maatstaf te worden ingevoerd voor de berekening van de maximale opleg in geld, voor het geval de verkrijgende vennootschap een vennootschap zonder kapitaal is.

In dat geval zal met de fractiewaarde worden gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten of aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de vennoten of aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen.

Verduidelijking wachttermijn herstructureringen

Daarnaast bevatte het oude Wetboek van vennootschappen een aantal onduidelijkheden en anomalieën, die in het nieuwe WVV worden weggewerkt.

Zo bepaalde het oude Wetboek van vennootschappen onder meer dat in geval van herstructurering het fusie- of splitsingsvoorstel uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de verrichting moet besluiten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank moest worden neergelegd én bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Gelet op deze zinsconstructie bestond er echter onduidelijkheid over de start van de wachttermijn van 6 weken. Nam deze nu een aanvang bij neerlegging of bij publicatie van het voorstel?

De wetgever heeft hierin duidelijkheid willen scheppen en gepreciseerd dat enkel de neerlegging uiterlijk zes weken vóór het besluit dient te gebeuren. De verplichting tot bekendmaking blijft uiteraard behouden, maar er hoeven dus niet langer 6 weken te liggen tussen de publicatie van het fusie- of splitsingsvoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de algemene vergadering.

Verduidelijking verslaggevingsplicht doelwijziging

Ook bestond er onder het oude Wetboek van vennootschappen discussie omtrent de vraag of men al dan niet gehouden was tot het opstellen van een afzonderlijk verslag indien met in het kader van de herstructurering ook een doelwijziging doorvoerde.

Het nieuwe WVV neemt deze onduidelijkheid weg, en bepaalt voortaan dat de verslaggevingsplicht inzake doelwijziging niet dient te worden nageleefd indien de wijziging hiervan rechtstreeks voortvloeit uit de herstructurering.

Voorstel overdracht algemeenheid of bedrijfstak

Verder werd een belangrijke discrepantie weggewerkt tussen de procedure inzake overdracht en inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak.

Zo bepaalde artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen voorheen dat zowel het voorstel tot overdracht als de overdracht zelf, bij authentieke akte diende te gebeuren. Bij een inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak was dit enkel het geval voor de inbreng zelf, niet het voorstel. De procedure inzake overdracht was hierdoor zwaarder (en duurder) dan de procedure inzake inbreng.

De wetgever heeft dit onderscheid willen wegwerken. Artikel 12.103 WVV bepaalt voortaan dat enkel de akte van overdracht nog in authentieke vorm dient te worden opgemaakt. Het voorstel tot overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak kan voortaan dus ook onderhands gebeuren.

Mogelijkheid tot goedkeuring fusie zonder AV

Onder het Wetboek van vennootschap bestond reeds de mogelijkheid voor een naamloze vennootschap, wanneer zij ten minste 90% maar niet alle aandelen en andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden in de overgenomen naamloze vennootschap houdt, om een fusie door te voeren zonder dat daartoe de goedkeuring van door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap vereist was.

Deze mogelijkheid wordt onder het nieuwe WVV uitgebreid naar de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap, de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap.

► Lees ook Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – Boek 11 – De stichting

Grensoverschrijdende splitsing mogelijk

Voortaan wordt niet enkel de grensoverschrijdende fusie, maar ook de grensoverschrijdende splitsing uitdrukkelijk opgenomen in het nieuwe WVV. Deze procedure veronderstelt wel dat het recht dat van toepassing is op de buitenlandse vennootschap een gelijkaardige splitsingsprocedure kent.

Elke vennootschap zal daarbij moeten voldoen aan de specifieke bepalingen en formaliteiten die volgens de nationale wetgeving op haar van toepassing zijn. In bepaalde gevallen zullen de Belgische regels echter ook van toepassing zijn op de buitenlandse vennootschap. Zo zullen de schuldeisers van een Belgische gesplitste vennootschap bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om een zekerheid te eisen van een buitenlandse (ontvangende) vennootschap.

Partiële splitsing

De mogelijkheid tot een partiële splitsing van de vennootschap – dewelke voorheen niet expliciet voorzien was in het oude Wetboek ven vennootschappen maar alom aanvaard in de praktijk – wordt in het nieuwe WVV uitdrukkelijk bevestigd. Voortaan vinden we de partiële splitsing terug onder de definitie van een met splitsingen gelijkgestelde verrichting.

Boekhoudkundige retroactiviteit

Tot slot bevestigt het nieuwe WVV de regels inzake boekhoudkundige retroactiviteit, door te bepalen dat er vanuit boekhoudkundig oogpunt niet verder kan worden teruggegaan dan de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen.

Vanzelfsprekend dienen daarbij ook de opbrengsten en de kosten verbonden aan de overgedragen activa te worden toegerekend aan de ontvangende vennootschap. Hiervan kan echter worden afgeweken, doch slechts indien met hier rekening mee houdt bij de bepaling van de waardering en de ruilverhouding.

Volgende bijdrage

In een volgende bijdrage wordt ingegaan op Boek 13: Herstructurering van verenigingen en stichtingen.