Het Nationaal Pandregister - Wat is de kostprijs?

Geschreven door Lexalert
Foto: DaMongMan  

Het KB van 14 september 2017 bepaalt de retributies betaalbaar voor het gebruik van het Nationaal Pandregister. Onderstaande tabel geeft een handig overzicht. 

Lees ook: 

  Maximaal bedrag tot beloop waarvan de schuldvorderingen gewaarborgd zijn of de verkoopprijs van het roerend goed verkocht onder eigendomsvoorbehoud Retributie
Consultatie door pandgever of koper Niet van toepassing Gratis
Consultatie door derden Niet van toepassing 5 euro
Registratie Gelijk aan of minder dan 10.000 euro 20 euro
Tussen 10.000,01 euro en 25.000 euro 50 euro
Tussen 25.000,01 euro en 200.000 euro 100 euro
Tussen 200.000,01 euro en 500.000 euro 200 euro
Meer dan 500.000 euro  500 euro
Wijziging Gelijk aan of minder dan 10.000 euro 12 euro
Tussen 10.000,01 euro en 25.000 euro 30 euro
Tussen 25.000,01 euro en 200.000 euro 60 euro
Tussen 200.000,01 euro en 500.000 euro 120 euro
Meer dan 500.000 euro  300 euro
Volledige verwijdering Gelijk aan of minder dan 10.000 euro 8 euro
Tussen 10.000,01 euro en 25.000 euro 20 euro
Tussen 25.000,01 euro en 200.000 euro 40 euro
Tussen 200.000,01 euro en 500.000 euro 80 euro
Meer dan 500.000 euro  200 euro
Rangafstand of overdracht   10 euro

 

Volg het on demand seminarie Het Nationaal Pandregister in werking op 1 januari 2018 met Luc BONTINCK

Is de verwijdering gedeeltelijk door verwijdering van een deel van de goederen waarop het pandrecht of het eigendomsvoorbehoud slaat, dan blijft de retributie berekend zoals hiervoor bepaald.

Is de verwijdering gedeeltelijk door vermindering van het maximaal bedrag tot beloop waarvan de schuldvordering gewaarborgd is, dan dient voor de berekening van de retributie rekening te worden gehouden met het bedrag van de vermindering.

Is de verwijdering gedeeltelijk door vermindering van het bedrag van de onbetaalde koopprijs, dan dient voor de berekening van de retributie rekening te worden gehouden met het bedrag van de vermindering.

Bij gelijktijdige vernieuwing van een pandrecht en hetzij een verwijdering of wijziging van onjuiste gegevens, hetzij een vermindering van het maximaal bedrag tot beloop waarvan de schuldvordering gewaarborgd is, hetzij een combinatie van de voormelde handelingen, is enkel de hoogste van de voor elke handeling afzonderlijk voorziene retributie verschuldigd.

De retributie verschuldigd voor het raadplegen van het pandregister bedraagt :

a) 5 euro per raadpleging, daarin begrepen de aflevering van een elektronisch gehandtekend document waarin hetzij het negatief zoekresultaat, hetzij één pandrecht of eigendomsvoorbehoud wordt gedocumenteerd;

b) 5 euro per bijkomend zoekresultaat waarvoor de aflevering van een elektronisch gehandtekend document wordt gevraagd.

De raadpleging door de pandgever en door de koper onder eigendomsvoorbehoud zijn kosteloos voor de registratie in het pandregister die hen aanbelangt.

De retributie verschuldigd voor een rangafstand of overdracht van een pand of voor de overdracht van een eigendomsvoorbehoud bedraagt 10 euro.

Alle administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn vrijgesteld van de retributies voor eender welk gebruik van het pandregister.

De retributie moet vooraf worden betaald, met uitzondering van de retributie verschuldigd voor de documentatie van bijkomende zoekresultaten zoals bedoeld in artikel 14, § 7, b, waarvoor de retributie moet worden betaald vóór de aflevering van de elektronisch gehandtekende documenten.

De retributies vastgesteld bij dit besluit worden voor het eerst op 1 januari 2021, en vervolgens om de drie jaar aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

Indien het maximaal gewaarborgd bedrag waarvoor de registratie werd gevorderd of de prijs van het roerend goed verkocht onder eigendomsvoorbehoud is uitgedrukt in een andere munteenheid dan de euro, wordt de retributie op de dag van de verrichting berekend op basis van de tegenwaarde in euro van de schuldvordering of de prijs tegen de laatste indicatiekoers gepubliceerd door de Europese Centrale Bank, of, voor de deviezen waarvoor de Europese Centrale Bank geen indicatiekoers publiceert, de laatste indicatiekoers van de euro die wordt gepubliceerd door de Nationale Bank van België.

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen