Het Nationaal Pandregister – Hoe werkt het?

Geschreven door Lexalert
Foto: Frederico Cintra  

Het doel van het Nationaal Pandregister is de tegenwerpelijkheid aan derden van het pandrecht en het eigendomsvoorbehoud te realiseren. Dit gebeurt door middel van registratie in een openbaar register, dat nationaal is georganiseerd. Het register is een geïnformatiseerd systeem dat rechtstreeks toegankelijk is voor het invoeren van gegevens en de raadpleging ervan.

De wettelijke basis van het Nationaal Pandregister is de wet van 11 juli 2013, gewijzigd door de wet van 26 november 2014 en door de wet van 25 december 2016. Het werd ingevoerd bij koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen. Dit KB vervangt de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek.

Het Nationaal Pandregister wordt bijgehouden door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën. Dit is de “bewaarder van het pandregister”

Het Nationaal Pandregister is toegankelijk via een authenticatiemodule van de elektronische identiteitskaart. Wie zich als geregistreerd gebruiker wil laten registreren sluit met de bewaarder van het pandregister een overeenkomst die de algemene en de bijzondere voorwaarden vastlegt voor het gebruik van het pandregister, met inbegrip van de authenticatie en het rollenbeheer van zijn personeel. De minister bevoegd voor Financiën of zijn gedelegeerde legt de modeltekst van die overeenkomst vast.

Lees ook: 

Een pandrecht wordt in het pandregister geregistreerd via een elektronisch aanmeldingsformulier. Dit formulier bevat volgende gegevens :

  • de identiteit van de pandhouder of zijn vertegenwoordiger;
  • de identiteit van de pandgever;
  • de aanduiding van de bezwaarde goederen;
  • de aanduiding van de gewaarborgde schuldvorderingen;
  • de aanduiding van het maximaal bedrag tot beloop waarvan de schuldvorderingen gewaarborgd zijn;
  • de verklaring van de pandhouder, zijn vertegenwoordiger of lasthebber dat de pandhouder of vertegenwoordiger aansprakelijk is voor iedere schade ten gevolge van de invoering van onjuiste gegevens.

Voor een eigendomsvoorbehoud wordt in het pandregister het volgende geregistreerd:

  • de aanduiding van het roerend goed verkocht onder eigendomsvoorbehoud;
  • de onbetaalde koopprijs van het roerend goed verkocht onder eigendomsvoorbehoud.

Alleen de pandhouder, zijn vertegenwoordiger of zijn lasthebber, kan de registratie wijzigen, vernieuwen of geheel of gedeeltelijk verwijderen. Alleen de verkoper of de houder van het eigendomsvoorbehoud of hun lasthebber, kan de registratie wijzigen, vernieuwen of verwijderen.

Om het pandregister te raadplegen, moeten de volgende gegevens betreffende de identiteit van de pandgever of van de koper onder eigendomsvoorbehoud worden ingevuld in het formulier :

a) indien hij een natuurlijke persoon is : zijn naam, eerste of eerste twee voornamen, land, postcode en gemeente van zijn hoofdverblijfplaats en, wanneer hij er een heeft, zijn ondernemingsnummer; bij gebreke van een ondernemingsnummer zijn rijksregisternummer, als de gebruiker gemachtigd is het rijksregisternummer te gebruiken voor de Pandwet, en eventueel zijn geboortedatum;

b) indien hij een rechtspersoon is : zijn naam, rechtsvorm, land, postcode en gemeente van zijn maatschappelijke zetel en, wanneer hij er een heeft, zijn ondernemingsnummer.

Als de zoekopdracht één of meerdere resultaten oplevert, worden in het afgeleverde document per goed waarvoor een attest wordt gevraagd de volgende gegevens, samen met het tijdstip van de raadpleging en de uitgevoerde zoekopdracht, weergegeven :

a) de identiteit van de pandhouder en de identiteit van de pandgever, met weglating van zijn rijksregisternummer, en alle overeenkomstig de Pandwet in het pandregister betreffende het pand en de schuldvordering raadpleegbare gegevens; of

b) de identiteit van de verkoper, houder van het eigendomsvoorbehoud, de identiteit van de koper onder eigendomsvoorbehoud, met weglating van het rijksregisternummer; alle overeenkomstig de Pandwet in het pandregister raadpleegbare gegevens betreffende het onder eigendomsvoorbehoud verkocht roerend goed.

De pandgever en de koper onder eigendomsvoorbehoud kunnen aan de hand van de raadplegingsgeschiedenis nagaan welke personen hun gegevens hebben geraadpleegd tijdens de laatste zes maanden.

Oneigenlijk en commercieel gebruik van de uit het pandregister ingewonnen gegevens maakt een inbreuk uit op de privacywetgeving en stelt de gebruiker aansprakelijk voor gebeurlijke schade. Ieder gebruik van het pandregister voor doeleinden van commerciële prospectie of commercialisering van de listings over de financiële situatie van personen, is verboden.

Dit koninklijk besluit treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van de Pandwet. Dit is voorzien op 1 januari 2018. 

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen