Het Belgisch betalingsbevel

Geschreven door Mr. Lesley Jorgensen, Schoups Advocaten, www.schoups.be - Mr. Geert De Buyzer, Schoups Advocaten, www.schoups.be

De “eerste potpourriwet” van 19 oktober 2015, die beoogt het burgerlijk procesrecht te versnellen en efficiënter te maken, heeft o.m. het Belgisch betalingsbevel geïntroduceerd.

Naar het voorbeeld van het reeds gekende Europese betalingsbevel is het doel van het Belgisch betalingsbevel om onbetwiste geldschulden eenvoudig, goedkoop en snel te innen. Het toepassingsgebied is beperkt tot een B2B-context.

De procedure om een Belgisch betalingsbevel te kunnen bekomen, verschilt evenwel sterk van de Europese betalingsbevelprocedure. De wetgever heeft ervoor gekozen om de Belgische procedure buiten de rechtbanken te laten verlopen, met het oog op besparingen en werklastvermindering binnen justitie.

De eerste stap dient te worden gezet door de advocaat van de schuldeiser, die de gerechtsdeurwaarder kan opdragen om tot invordering over te gaan. Het komt aldus in de eerste plaats aan de advocaat toe om na te gaan of een schuldvordering in aanmerking komt voor de Belgische betalingsbevelprocedure.

De gerechtsdeurwaarder zal ingevolge het verzoek van de advocaat de schuldenaar aanmanen tot betaling binnen de maand.

Indien de schuldenaar de schuld gemotiveerd betwist, wordt de procedure stopgezet en zal de schuldenaar de gewone gerechtelijke weg moeten volgen.

Indien de schuld daarentegen niet wordt betwist en evenmin tot betaling wordt overgegaan, kan de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting opstellen. Dat kan hij eveneens wanneer de schuldeiser en de schuldenaar betalingsfaciliteiten zijn overeengekomen, die evenwel niet zijn nagekomen.

Het proces-verbaal wordt op verzoek van de gerechtsdeurwaarder uitvoerbaar verklaard door een magistraat van het Beheers- en toezichtscomité bij het CBB (centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest).

Lees ook: PotPourri I - De burgerlijke rechtspleging hervormd

Aldus kan de schuldeiser over een uitvoerbare titel beschikken, zonder naar de gewone rechter te moeten stappen. De uitvoering van het proces-verbaal van niet-betwisting kan wel nog worden geschorst op initiatief van de schuldenaar, indien die alsnog de zaak aan het oordeel van de rechtbank wil voorleggen.  

Het Belgisch betalingsbevel zal in voege treden op een nog door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 september 2017.