Het basispercentage van de werkgeversbijdragen verlaagt tot 25 % vanaf 1 januari 2018

Geschreven door Mr. Ester Van Oostveldt, Van Eeckhoutte, Tacquet & Kileste, www.bellaw.be
Foto: Pete  

Art. 17 - 26 Wet 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS 30 december 2015, 2de uitgave) 

In het kader van de zogenaamde “taxshift” hebben de regeringspartijen in het regeerakkoord afgesproken het basispercentage van de socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers te verlagen. De uiteindelijke bedoeling is om een basispercentage van 25 % te bereiken. Deze verlaging zal in fasen gerealiseerd worden zoals hieronder schematisch aangegeven. De vooropgestelde 25 % zal pas in 2018 bereikt worden.

Basispercentage van de werkgeversbijdragen
(= basiswerkgeversbijdrage + loonmatigingsbijdrage)

Heden

32,4 %

Vanaf 1 april 2016

30 %

Vanaf 1 januari 2018

25 %

De maatregelen nodig om die gefaseerde verlaging te realiseren, staan ingeschreven in de wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht die eind vorig jaar in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd (zie SoCompact nr. 53-2015).

De hier besproken wet voorziet in:

1.            een verlaging van de basiswerkgeversbijdrage,

2.            een verlaging van de loonmatigingsbijdrage,

3.            een hervorming van de structurele vermindering.

Opgelet! De in de wet opgenomen maatregelen hebben enkel betrekking op de werknemers uit de profitsector, de zogenaamde categorie 1 van de structurele vermindering (zie www.sociaalcompendium.be). De wijzigingen hebben geen betrekking op de werknemers van de non-profitsector, noch op de werknemers van de beschutte werkplaatsen.

1.            Verlaging van de basiswerkgeversbijdrage

De basiswerkgeversbijdrage voor de werknemers van categorie 1 verlaagt als volgt:

Heden

Vanaf 1 april 2016

Vanaf 1 januari 2018

24,92 %

22,65 %

19,88 %

2.            Verlaging van de loonmatigingsbijdrage

De loonmatigingsbijdrage voor de werknemers van categorie 1 verlaagt als volgt:

Heden

Vanaf 1 april 2016

Vanaf 1 januari 2018

7,48 %

7,35 %

5,12 %

3.            Hervorming van de structurele vermindering

Samen met de geschetste verlaging van het basispercentage van de werkgeversbijdragen, voorziet de wet van 26 december 2015 ook in een hervorming van de structurele bijdragevermindering voor de werknemers van categorie 1.

Op dit ogenblik bestaat de structurele bijdragevermindering voor de werknemers van categorie 1 uit:

  • een basisforfait van 462,60 euro,
  • een supplement voor de lage lonen,
  • een supplement voor de hoge lonen (zie www.sociaalcompendium.be).

De wet van 26 december 2015 verlaagt het basisforfait van 462,60 euro naar 438 euro vanaf 1 april 2016 en naar 0 euro vanaf 1 januari 2018.

De wet schaft ook het supplement voor de hoge lonen af vanaf 1 januari 2018.