Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Invoeren van een fiscale consolidatie in 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Tnarik Innael  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. een fiscale consolidatie vanaf 2020. 

Een fiscale consolidatie wordt ingevoerd in 2020. De regeling werd initieel gebaseerd op het Zweedse systeem, maar om de regeling vermogensneutraal te houden voor de betrokken vennootschappen (om vennootschapsrechtelijke, boekhoudrechtelijke en handelsrechtelijke issues te vermijden) werd het systeem zoveel als mogelijk fiscaal (extracomptabel) uitgewerkt itt. in Zweden.

Vermogensneutraliteit tussen de vennootschappen wordt behouden door een vergoeding die een vennootschap aan de andere vennootschap zal dienen te betalen als tegenprestatie voor het belastingvoordeel dat op het verlies rust dat wordt overgenomen via de regeling.

De regeling wordt op volgende wijzen beperkt:

  • De groepsbijdrage is enkel mogelijk ten belope tot het verlies van het jaar (dus geen overgedragen aftrekken) van de ene vennootschap
  • De groepsbijdrage vormt een aftrekbeperking bij de andere vennootschap na de DBI-aftrek, innovatie-aftrek en investeringsaftrek en is dus beperkt tot het resultaat dat overblijft na deze bewerkingen
  • Beperkte consolidatiekring: enkel tussen Belgische vennootschappen: enkel tussen moeders en hun dochters of tussen zustervennootschappen van dezelfde moedervennootschap, en hun vaste inrichtingen. (Achter)kleindochters, nichten,.. komen niet in aanmerking
  • De  vennootschappen  moeten  een  deelnemingsverhouding  hebben  van minstens 90 pct. gedurende het volledige belastbare tijdperk.
  • De vennootschappen moeten reeds 5 jaar verbonden zijn om in de groepsbijdrageregeling te kunnen stappen: vermijdt optimalisatie door verhangingen van vennootschappen die niet binnen de consolidatiekring vallen of overname van verliesvennootschappen.
  • De boekjaren van de vennootschappen moeten gelijk zijn.
  • Uitsluiting van vennootschappen die een afwijkend belastingregime genieten.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen