Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Verduidelijken criterium marktrente

Geschreven door Lexalert
Foto:

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. het verduidelijken van het criterium marktrente. 

Het onduidelijke criterium “marktrente” als maximum interestvergoeding voor de creditstand R/C in het kader van de herkwalificatie van interesten in dividenden en in het kader van de aftrekbaarheid van de interesten wordt vervangen door:

De door de Nationale Bank van België bekendgemaakte MFI-rentevoet voor leningen tot 1.000.000 euro met variabel tarief en initiële rentebepaling tot een jaar verstrekt aan niet-financiële vennootschappen gesloten in de maand november van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de interesten betrekking hebben, verhoogd met 2,5 pct.

Een  gelijkaardige  regeling zal  via  KB  worden  uitgewerkt voor  wat  betreft  de debetinteresten R/C.

Er wordt verduidelijkt dat deze regeling niet geldt  voor cash- poolingovereenkomsten.

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook het begrip “geldlening” te verduidelijken, gezien een verkoop van een eenmanszaak aan de eigen vennootschap, waarbij de vennootschap de prijs verschuldigd blijft thans strikt juridisch gezien, niet onder dit begrip valt, en dus niet onder de herkwalificatieregeling van interesten in dividenden valt.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen