Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Omzetting ATAD-richtlijn - CFC-entiteit

Geschreven door Lexalert
Foto: Ariel Arias  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de omzetting van de ATAD-richtlijn.

Optie 2 uit de ATAD-richtlijn (transactional approach) wordt omgezet. België dient op basis van deze optie de niet-uitgekeerde winst van een CFC-entiteit te belasten uit kunstmatige constructies die als wezenlijk doel hebben belastingvoordelen te verkrijgen.    Deze buitenlandse winst zal in de belastinggrondslag van de binnenlandse belastingplichtige worden opgenomen (overeenkomstig artikel 7, lid 2, b) van de ATAD-richtlijn).

Een constructie is kunstmatig indien activa en risico’s werden weggeleid naar een buitenlandse CFC (zodat de inkomsten binnen die CFC vallen), terwijl in België nog steeds de belangrijkste beslissingen worden genomen met betrekking tot de activa en risico’s die die inkomsten voortbrengen.

Een CFC is een entiteit of vaste inrichting die aan volgende voorwaarden voldoet:

1)        In het geval van een entiteit: een entiteit waarvan een binnenlandse belastingplichtige (alleen of met zijn verbonden ondernemingen) rechtstreeks of onrechtstreeks over meer dan 50% beschikt van de stemrechten of van het kapitaal, of recht heeft op meer dan 50% van de winst.

2)      De door de entiteit of vaste inrichting daadwerkelijke betaalde vennootschapsbelasting op de winsten is lager dan het verschil tussen (a) de vennootschapsbelasting die in België zou zijn betaald overeenkomstig de Belgische fiscale wetgeving en (b) de door de entiteit of vaste inrichting daadwerkelijk betaalde vennootschapsbelasting

Voorbeeld:

De daadwerkelijk betaalde vennb in het buitenland is 10. In België zou de vennb 25 bedragen. 25-10 = 15 => is hoger dan 10 => toepassing CFC-regeling

De daadwerkelijk betaalde vennb in het buitenland is 20. In België zou de vennb 25 bedragen. 25-20 = 5 => is lager dan 20 => geen toepassing CFC- regeling

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen