Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Mobiliseren vrijgestelde reserves

Geschreven door Lexalert
Foto: Expert Infantry  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. het mobiliseren van vrijgestelde reserves.  

Vennootschappen met vrijgestelde reserves worden tijdelijk (in 2020 en 2021) aangezet deze bedragen om te zetten in “gewone” belaste reserves aan een verlaagd tarief.

De vrijgestelde reserves die voor deze regeling in aanmerking komen, zijn deze die bestonden voor belastbare tijdperken die afsluiten vóór 1 januari 2017.

Het betreft een tijdelijke maatregel voor een periode van 2 jaar waarbij op het omgezette bedrag een vennootschapsbelastingstarief geldt van 15%.

Voor het gedeelte van de opnemingen dat overeenstemt met investeringen die tijdens het belastbaar tijdperk zijn verricht geldt een vennootschapsbelastings- tarief van 10%, indien deze zijn verricht in:

 • materiële vast activa andere dan deze welke vermeld zijn in art. 75, 5° WIB 92, of immateriële vast activa;
 • die afschrijfbaar zijn;
 • en die niet als herbelegging worden aangemerkt krachtens de artikelen 44bis, 44ter , 47, 194quater , 205/4, § 5 WIB 92 en 122, § 2 van de Programmawet van 2 augustus 2002.

Geen van de bij de artikelen 199 tot 206 WIB 92 bepaalde aftrekken noch compensatie met het verlies van het belastbaar tijdperk mag worden verricht. Deze maatregel geldt als een minimale belastbare grondslag. In afwijking van artikel 276 WIB 92 mogen geen voorheffingen, geen FBB en geen belastingkredieten worden verrekend worden.

De vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen is van toepassing.

De regeling is van toepassing op:

 • uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarden (herwaarderingsmeerwaarden)
 • vrijgestelde meerwaarden van vóór 1990
 • investeringsreserve waarvoor de investeringstermijn is verstreken en correct werd geherinvesteerd
 • de investeringsreserve van het jaar 1982
 • de 20% kostenaftrek die boven de 100% wordt toegestaan in het kader van collectief vervoer van personeelsleden, elektrische wagens en beveiligingskosten
 • tijdelijke mogelijkheid van afschrijvingen naar keuze boven de normale degressieve of dubbele lineaire methode (obv. wet van 29/11/1977)
 • vrijgestelde winst van innovatievennootschappen en reconversievennootschappen

Deze regeling is niet van toepassing op bestaande vrijgestelde reserves in het kader van:

 • de tax shelter audiovisuele werken/podiumwerken
 • meerwaarden bedoeld in de artikelen 44bis, 44ter, 47 WIB 92 en artikel 122, §2 van de programmawet van 2 augustus 2002
 • vrijgestelde waardeverminderingen of voorzieningen
 • voorlopige vrijstelling van winst uit een reorganisatieplan of minnelijk akkoord
 • kapitaalsubsidies
 • voorziening sociaal passief t.e.m. AJ 1990 (Com.IB. 48/33 ev.)
 • netto-actief van een VSO of handelsvennootschap (oud. art. 184, vijfde en zesde lid WIB)
 • vrijstelling van het bedrag van de actualisering van de diamantvoorraad voor erkende diamanthandelaars (wet van 26 november 2011)
 • de investeringsreserve waarvoor de investeringstermijn van 3 jaar nog niet verstreken is.
 • de vrijgestelde winst van inschakelingsvennootschappen

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen