Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Inschakelingsbedrijven

Geschreven door Lexalert
Foto: Leo Hidalgo  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. een aanpassing van het gunstregime voor inschakelingsbedrijven.

Vandaag geldt een dubbele vrijstelling door vrijstelling op basis van wet van 1999 (van de volledige winst) en vrijstelling van premies in WIB. Deze winstvrijstelling van de volledige winst wordt bovendien verleend zonder verdere opvolging en/of bijkomende voorwaarden.

Om dit te vermijden wordt het stelsel op 2 punten aangepast:

  • Technische aanpassing: de belastingvrije premies van het gewest kunnen geen tweede keer vrijgesteld worden als vrijgesteld bestanddeel.
  • Inhoudelijke aanpassing: de vrijstelling van de winst zal per werknemer uit de doelgroep die effectief wordt tewerkgesteld tijdens het belastbaar tijdperk worden beperkt tot het bedrag van het brutoloon van de aangeworven werknemer, met een minimum van €7.440 (niet-geïndexeerd bedrag, jaarlijks te indexeren) per werknemer uit de doelgroep die effectief wordt tewerkgesteld tijdens het belastbaar tijdperk.

De vrijstelling vervalt indien en in de mate dat vrijgestelde winst wordt uitgekeerd. De vrijstelling van de winst kan niet gecombineerd worden met de vrijstellingen van art. 67, 67 bis en 67 ter WIB 92.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen