Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Effectieve belasting op supplementen n.a.v. controles

Geschreven door Lexalert
Foto: Austin White  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de effectieve belasting op supplementen n.a.v. controles. 

Er wordt een effectieve taxatie met te betalen belasting toegepast in het geval er een supplement gevestigd wordt. Dit wil zeggen dat de belastingplichtige ook als hij overgedragen verliezen of andere overgedragen componenten heeft (maar niet van toepassing voor DBI van het jaar zelf!), effectief belasting zal dienen te betalen indien er een extra aanslag voortvloeit uit een controle.  Dus niet bij spontane aanpassingen van de aangifte.

Deze effectieve belasting is van toepassing indien er een belastingverhoging effectief wordt toegepast. In de gevallen waar een belastingverhoging van 10% van toepassing is maar deze niet effectief wordt toegepast (bij ontstentenis van kwade trouw, bv. bij principiële discussies) zal indien het een eerste overtreding betreft, de effectieve te betalen belasting geen toepassing vinden en kan de belastingplichtige wel de overgedragen bestanddelen afzetten tegen de taxatie.

In de andere gevallen (verhoging van 20% of meer of 10% met kwader trouw) zal er steeds effectief belasting betaald dienen te worden door de belastingplichtige.

Noteer dat bij fraude de belastingverhoging steeds 50% is en dus onder de regeling valt.

De regeling zal gelden vanaf aanslagjaar 2019 (dus enkel met betrekking tot controles die worden gedaan vanaf dat aanslagjaar)

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen