Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Bestrijden van vervennootschappelijking

Geschreven door Lexalert
Foto: jessewg  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. het bestrijden van vervennootschappelijking. 

Door de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting, wordt de kloof met het hoogste tarief in de personenbelasting nog groter dan die vandaag al is. Om ervoor te zorgen dat niet alle zelfstandigen zonder meer gaan overstappen naar een vennootschap, zijn een aantal maatregelen ingebouwd die een dergelijke overstap minder interessant maken.

Invoeging bijkomende heffing indien een vennootschap niet aan minstens 1 bedrijfsleider-natuurlijke persoon een minimale bezoldiging uitkeert van:

  • 45.000 EUR
  • Indien de bezoldiging de bezoldiging kleiner is dan € 45.000, dan is vereist dat de bezoldiging minstens gelijk is aan het belastbaar inkomen van de vennootschap.

Voorbeeld: Een BVBA heeft, na aftrek van een bezoldiging aan haar zaakvoerder van €10.000, een belastbaar resultaat van € 35.000. Het belastbaar resultaat, verhoogd met de bezoldiging, bedraagt derhalve € 45.000. De minimaal vereiste bezoldiging bedraagt dus € 45.000/2 = € 22.500. De BVBA heeft € 12.500 te weinig bezoldiging toegekend.

De bijkomende heffing bedraagt:

  • 2018-2019:          5% van het te weinig uitgekeerde bedrag
  • 2020:                   10% van het te weinig uitgekeerde bedrag

Deze bijkomende heffing geldt niet voor startende vennootschappen: voor hen geldt deze minimale bezoldiging niet. Een startende vennootschap in deze context is een vennootschap die minder dan 4 jaar geleden werd opgericht.

Indien een en dezelfde natuurlijk persoon bedrijfsleider is in meerdere vennootschappen wordt, voor de toepassing van die bijkomende heffing, de totale minimale bezoldiging die over de verschillende vennootschappen dient te worden uitbetaald, geplafonneerd op 75.000 EUR.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen