Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Beperking voorzieningen voor risico’s en kosten

Geschreven door Lexalert
Foto: bixentro  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de beperking voorzieningen voor risico’s en kosten. 

Enkel voorzieningen voor kosten die voortvloeien uit een op balansdatum bestaande contractuele of wettelijke of reglementaire verplichting (met uitzondering van de verplichtingen die het boekhoudrecht oplegt) zijn vrijstelbaar.

Dit wil zeggen dat de vrijstelling behouden blijft voor voorzieningen voor contractuele of wettelijke/reglementaire verplichtingen, zoals bijvoorbeeld:

  • Garantieverplichtingen
  • ontslagen na betekening van het ontslag of SWT
  • milieuverplichtingen (zoals saneringsverplichtingen)
  • hangende geschillen. Ook de voorziening die kan worden aangelegd bij vergoeding voor een schadegeval, ten belope van de kost van het herstel, wordt behouden (art. 25 KB/WIB).

Deze beperking zal ingaan voor nieuwe voorzieningen (of uitbreidingen van bestaande voorzieningen) vanaf 1 januari 2018.

Vermijdingsbepaling tegen voorzieningen aangelegd om verlaging van tarief te anticiperen: Om te voorkomen dat voorzieningen anticipatief (voorafgaand aan een tariefdaling) zouden worden aangelegd met het oog op de latere terugname aan een lager nominaal belastingtarief, zal voorzien worden dat terugnames van deze anticipatieve voorzieningen (aangelegd tussen 2017 en 2020) steeds worden belast tegen het nominale tarief van de vennootschapsbelasting dat van toepassing was op het moment dat de voorziening werd aangelegd.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen