Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - ATAD – interestaftrek

Geschreven door Lexalert
Foto: andriuXphoto  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de omzetting van de interestbeperking op basis van de EBITDA uit de ATAD-Richtlijn. De invoering gebeurt volgens deze technische modaliteiten:

Een overgangsmaatregel wordt voorzien m.b.t. interesten betaald voor leningen die voor 17 juni 2016 zijn gesloten. Deze vallen buiten het toepassingsgebied van deze maatregel. Om een vacuüm te vermijden zal de huidige 5/1- thin cap- regeling blijven gelden voor de interesten van de leningen die onder deze overgangsregeling vallen (uitdovend).

De interesten blijven (zonder deze bijkomende beperking) aftrekbaar ten belope van 3.000.000 EUR.

Belgische vennootschappen die deel uitmaken van een groep dienen hun EBITDA op geconsolideerd niveau (ah-hoc consolidatie) te beschouwen. In dat geval geldt het bedrag van 3.000.000 EUR slechts 1 maal (op geconsolideerd niveau) met betrekking tot de geconsolideerde interesten.

Technisch zal dit op de volgende wijze gebeuren: men berekent de EBITDA en het financieringskostensurplus  per  entiteit  afzonderlijk,  maar  zonder  rekening  te houden met de interne transacties. Een overschot aan interest kan worden verschoven naar een andere vennootschap die nog marge heeft met haar EBITDA en voor deze interest wordt een vergoeding betaalt (op dezelfde manier als hetgeen bij de fiscale consolidatie geldt)

Om te vermijden dat interesten aan belastingparadijzen door voormelde regeling onder een bedrag van 3.000.000 EUR volledig aftrekbaar zouden worden, blijft de bestaande thin cap regeling bovendien onverkort van toepassing op interesten die worden betaald aan belastingparadijzen (art. 198, §1, 11°, eerste streepje, WIB92).

Interesten die niet konden worden afgetrokken door toepassing van deze nieuwe beperking mogen onbeperkt worden overgedragen naar de volgende jaren.

De maatregel geldt niet voor leningen die worden gesloten in uitvoering van een project van publiek-private samenwerking gegund na inmededingingstelling conform de reglementering inzake overheidsopdrachten (bv. leningen in kader van PPS-financiering).

Stand-alone vennootschappen (vennootschappen die geen deel uitmaken van een geconsolideerde groep, niet verbonden zijn met andere ondernemingen en geen vaste inrichtingen hebben) en financiële ondernemingen, als gedefinieerd in de Richtlijn worden van de maatregel uitgesloten.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen